14. marca, 2020Ogólne
article-image

DEKRET   BISKUPA    PELPLIŃSKIEGO DOTYCZĄCY    CELEBRACJI   WIELKIEGO   TYGODNIA    W   CZASIE   EPIDEMII

Biorąc pod uwagę przepisy prawa kościelnego, w tym wskazania Kongregacji       ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz ograniczenia wynikające z prawa państwowego, proszę, aby w diecezji pelplińskiej w czasie celebracji Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego przestrzegane były następujące zasady:

 1. Należy zachowywać wytyczne zatwierdzone przez Biskupa Pelplińskiego dnia 25 marca 2020 r. (poprzednia decyzja po niżej)
 2. W Niedzielę Palmową upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz kościoła. Należy zrezygnować z procesji, a palmy pobłogosławić tylko znakiem krzyża, bez używania wody święconej.
 3. Należy zachęcić wiernych do uczestnictwa w liturgii Triduum Paschalnego za pośrednictwem środków społecznego przekazu, a zwłaszcza transmisji internetowej z kościoła parafialnego.
 4. Celebracje liturgii Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku oraz Wigilii Paschalnej odbywają się tylko w kościołach parafialnych.
 5. Stolica Apostolska udzieliła pozwolenia, aby w Wielki Czwartek każdy kapłan mógł sprawować Mszę Świętą nawet bez udziału wiernych.
 6. W Wielki Czwartek należy opuścić obrzęd obmycia nóg oraz procesję z Najświętszym Sakramentem. Nie urządza się „ciemnicy”. Najświętszy Sakrament pozostaje w zamkniętym tabernakulum.
 7. W Wielki Piątek w modlitwie wiernych należy dodać jako przedostatnie wezwanie o ustanie epidemii (tekst w załączniku nr 1).
 8. Akt adoracji Krzyża przez pocałunek należy ograniczyć wyłącznie do celebransa liturgii wielkopiątkowej. Pozostali uczestnicy wspólnie oddają cześć Krzyżowi, klęcząc na swoich miejscach i śpiewając stosowną pieśń.
 9. Na zakończenie liturgii wielkopiątkowej przed wystawionym Najświętszym Sakramentem śpiewa się suplikacje.
 10. Według rozeznania proboszcza można przygotować skromny Grób Pański. Należy również umieścić informację, że cześć Krzyżowi oddawana jest wyłącznie przez ukłon lub przyklękniecie. 
 11. W czasie Triduum Paschalnego – o ile jest taka możliwość – można udzielać Komunii świętej również poza liturgią wiernym, którzy są obecni w kościele.
 12. W Wielką Sobotę w parafiach nie należy organizować błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny (ani w kościele, ani poza kościołem). W tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej w czasie wielkanocnego śniadania.  (Tekst znajduje się poniżej tekstu decyzji ks. Biskupa i będzie do odebrania na filiach podczas Mszy św. w Niedzielę Palmową i na parafialnym facebook-u)
 13. W celebracji Wigilii Paschalnej należy opuścić rozpalenie ogniska i procesję z paschałem. Liturgia rozpoczyna się w prezbiterium, gdzie kapłan błogosławi ogień od palącego się np. znicza, przygotowuje paschał i zapala go, mówiąc „Niech światło Chrystusa…”. Po wypowiedzeniu powyższych słów zapala się wszystkie światła w kościele, a paschał umieszcza się na świeczniku. Następnie ma miejsce Orędzia Wielkanocnego (Exsultet). Liturgia słowa odbywa się według zwykłego porządku,     ze zmniejszoną liczbą czytań starotestamentalnych do dwóch lub trzech. Nie można opuścić czytania z 14 rozdziału Księgi Wyjścia.
 14. Zgodnie z dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 25 marca 2020 r. liturgia chrzcielna jest ograniczona jedynie do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Nie sprawuje się sakramentu chrztu.
 15. Na zakończenie liturgii opuszcza się procesję rezurekcyjną. Kapłan błogosławi Najświętszym Sakramentem zgromadzonych, a następnie – wychodząc przed kościół – całą wspólnotę parafialną.

Dla wszystkich nas, przeżywanie w tym roku Misterium Paschalnego będzie trudnym doświadczeniem, jednakże przepełnione wiarą może umocnić w naszych sercach nadzieję i miłość. Na czas owocnego przeżywania misteriów Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana z serca błogosławię.

 + Ryszard Kasyna

    Biskup Pelpliński

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH PRZED POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Przed rozpoczęciem można zapalić świecę, symbol Chrystusa zmartwychwstałego. Następnie
ojciec rodziny lub prowadzący modlitwę rozpoczyna słowami:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy odpowiadają: Amen.

Prowadzący modlitwę mówi:
Gromadzimy się dzisiaj w naszej rodzinie, aby świętować pamiątkę Zmartwychwstania
naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On jako Zwycięzca powstał z grobu, aby również nam
ofiarować pokój i nadzieję.

Następnie ktoś z domowników odczytuje tekst Pisma Świętego.
Z Ewangelii według świętego Marka.
Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności,
żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły do
grobu, gdy słońce wzeszło. Gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odsunięty. Weszły więc
do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo
się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu,
ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie
Jego uczniom i Piotrowi: „Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”».

Po odczytaniu tekstu prowadzący modlitwę mówi:
Chrystus zmartwychwstał i żyje między nami. Dał nam moc, abyśmy się stali dziećmi
Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić:
Wszyscy: Ojcze nasz…

Prowadzący modlitwę mówi:
Ogarnijmy także modlitwą i sercem wszystkich naszych krewnych i przyjaciół. Módlmy
się szczególnie o ustanie epidemii, za chorych i służby medyczne, za samotnych,
opuszczonych i przygnębionych, aby Zmartwychwstały Pan otworzył ich serca na
nadzieję. Ogarnijmy modlitwą cały świat i prośmy zwracając się do Maryi:
Wszyscy: Zdrowaś Maryjo…

Prowadzący modlitwę: Pomódlmy się także za zmarłych. Wieczny odpoczynek, racz im
dać, Panie…

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Prowadzący modlitwę mówi:
Módlmy się.
Wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś
się uczniom przy łamaniu chleba i zasiadłeś z nimi do stołu. Bądź z nami, kiedy z
wdzięcznością będziemy spożywać te dary: chleb przypominający „chleb żywy, który
zstąpił z nieba” i dający życie światu; mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które
będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i potraw, jakie Ty spożyłeś z
Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy; jajka, znak nowego życia i naszego
odrodzenia w chrzcie świętym. Pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między
nami i dojść do wiecznej uczty w domu Ojca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

Na zakończenie posiłku można wspólnie odmówić modlitwę: Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu…

Można także zaśpiewać odpowiednią pieśń, np. Zwycięzca śmierci…

NOWE ROZPORZĄDZENIA KS. BP. RYSZARDA KASYNA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIE EPIDEMICZNEGO

 1. Biskup Pelpliński do odwołania udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w związku z epidemią i ograniczeniami liczby wiernych, mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych.
 2. Zachęcamy wiernych do duchowego uczestnictwa w liturgii za pośrednictwem środków społecznego przekazu.
 3. Zgodnie z wytycznymi Kongregacja Nauki Wiary, Sacerdotium ministeriale (z 6.08.1983, nr 4) Komunia duchowa to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiej bliskości z Jezusem, jaką daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi. W czasie tego wewnętrznego aktu należy wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłość ku Niemu oraz pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie. Chrześcijanin może otrzymać owoce sakramentu za pośrednictwem samego tylko pragnienia Eucharystii (zob.).
 4. Odwołane zostają wszelkie celebracje poza świątynią (np. Drogi Krzyżowe ulicami wsi i miast).
 5. Należy zachować zarządzenia władz państwowych dotyczące liczby uczestników zgromadzenia. Obecnie w nabożeństwach może uczestniczyć 5 osób oraz posługujący.
 6. W sytuacjach trudnych, kapłan nie rozstrzyga, kto może wejść do kościoła, ale odprawia Mszę Świętą „sine populo” (bez ludu)
 7. Ze względu na okoliczności liturgię należy sprawować przy zaangażowaniu minimalnej liczby posługujących.
 8. W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu, bez udziału osób postronnych.
 9. W związku z nr 6. niniejszych Wskazań, należy otworzyć tylko jedno z wejść do kościoła, a na drzwiach wejściowych do kościoła należy umieścić wyraźną informację dotyczącą ograniczenia liczby osób. Taką informację należy również umieścić na stronie internetowej parafii.
 10. W kościele zachowujemy dystans nie mniejszy niż jeden metr.
 11. Przed sprawowaniem liturgii należy dokładnie umyć ręce oraz zdezynfekować je w zakrystii.
 12. Powinno się zadbać o częstą wymianę bielizny kielichowej i innych elementów wyposażenia liturgicznego, które mają kontakt z dłońmi.

Sprawowanie sakramentów i sakramentaliów

 1. Sakrament chrztu świętego powinien być przełożony na czas po 11 kwietnia. Jeśli byłoby to niemożliwe lub trudne, należy sprawować chrzest w czasie ustalonym z rodzicami dziecka, z zachowaniem nr 4.
 2. Do sprawowania liturgii chrzcielnej za każdym razem należy używać nowo poświęconej wody.
 3. Należy poinformować osoby, które zamówiły intencję mszalną o ograniczeniach,  o których mowa w nr 6 i poprosić, aby we Mszy Świętej uczestniczyła rzeczywiście tylko najbliższa rodzina. 
 4. W miarę możliwości należy zrezygnować z koncelebry (na jednej Mszy św. jedna intencja). Jeśli będzie ona praktykowana, z kielicha spożywa główny celebrans, inni przyjmują Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie.
 5. Jeśli przewidziano Mszę Świętą koncelebrowaną, to w celu umożliwienia uczestnictwa w niej przedstawicielom rodzin zamawiających każdą z intencji należy rozważyć odprawienie osobnych celebracji.
 6. W czasie przekazywania znaku pokoju należy ograniczyć się do skłonu głowy w stronę innych uczestników liturgii. Tak samo powinni postępować koncelebransi i usługujący.
 7. Zaleca się i zachęca się do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. W obecnej sytuacji taki sposób przyjmowania Ciała Pańskiego należy traktować priorytetowo.
 8. Komunii Świętej udziela się wiernym wyłącznie pod postacią chleba.
 9. Nie należy obecnie podejmować decyzji o odwoływaniu uroczystości I-Komunijnych lub zmianie ich daty. Planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych.
 10. W chwili obecnej możliwa jest jedynie celebracja sakramentu pokuty zgodnie z obrzędem pojednania jednego penitenta.
 11. Nie należy organizować nabożeństw pokutnych, ale powiadomić wiernych o praktyce żalu doskonałego, czyli: „Tam, gdzie poszczególni wierzący znajdują się w bolesnej niemożności uzyskania rozgrzeszenia sakramentalnego, należy pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyrażony w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, uzyskują przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych (por. KKK, nr 1452)”.
 12. Na prośbę wiernego o spowiedź, sakrament pokuty i pojednania powinien być sprawowany w oddzielnym pomieszczeniu. W tymczasowej kaplicy pokutnej należy postawić przenośny konfesjonał lub dwa krzesła (dla szafarza i penitenta), oddzielone od siebie przynajmniej 1,5 metra, w miarę możliwości krucyfiks lub obraz Jezusa Miłosiernego.
 13. Gdyby sakrament pokuty i pojednania był sprawowany w konfesjonale, należy dezynfekować kratki konfesjonału oraz folię po każdym penitencie. Zakazuje się używania tzw. „konfesjonałów zamkniętych”.
 14. Po spowiedzi – w miarę możliwości – kapłan udziela wiernym Komunii Świętej.
 15. Gdy chory wyraża pragnienie przyjęcia księdza w domu, nie może on odmówić, chyba że stan zdrowia duszpasterza miałby zaszkodzić choremu. W przypadku chorych, których kapłani odwiedzają regularnie co miesiąc, należy wizytę indywidulanie uzgodnić z chorym i jego rodziną, rozeznając wspólnie jej możliwość. Podobne uzgodnienia dotyczą niedzielnych odwiedzin chorych przez nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.
 16. W przypadku udzielania sakramentu namaszczenia chorych nie powinno się używać rękawiczek ochronnych. Należy natomiast pamiętać o każdorazowym umyciu i zdezynfekowaniu rąk.
 17. W uzasadnionym przypadku wystarczy jedno namaszczenie na czole lub innej części ciała i wypowiedzenie całej formuły (por. kan. 1000 §1 KPK).
 18. Względem chorych objętych kwarantanną należy przestrzegać postanowień kompetentnych władz.
 19. Należy używać wyłącznie trzeciej formy pogrzebu, czyli stacji na cmentarzu, bez wchodzenia do kaplicy cmentarnej, z zachowaniem ograniczeń o których w nr. 6.
 20. Msza Święta pogrzebowa powinna być celebrowana po złożeniu trumny/urny do grobu z zachowaniem ograniczeń o których w nr. 4.

Aktywność parafii w Internecie

 1. Parafie powinny nieustannie aktualizować strony internetowe i umieszczać tam ogłoszenia oraz materiały duszpasterskie.
 2. Kurii diecezjalnej należy przekazać dane dotyczące działalności internetowej parafii.
 3. Proboszczowie są usilnie zachęcani do organizowania transmisji Mszy Świętych oraz nabożeństw z parafii, aby wierni mogli trwać w łączności ze swoją wspólnotą. Transmisja powinna być na żywo. (Prosty poradnik na ten temat znajduje się na http://rybacy.tv/dla-kaplanow/jak-zrobic-transmisje-live-w-parafii-instrukcja-ks-michal-tomiak-946-min.).
 4. Internet należy wykorzystać do prowadzenia przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej oraz przekazania właściwych materiałów dla kandydatów do bierzmowania.
 5. Gdyby narzeczeni, których sakrament małżeństwa przypada na czas stanu epidemii, mieli trudność z uczestnictwem w spotkaniach dla narzeczonych, wówczas proboszcz podejmie z nimi niezbędne przygotowanie do sakramentu, również za pomocą środków społecznego przekazu.
 6. Spotkania dla narzeczonych w formie weekendowej oraz w dekanatach mogą być prowadzone w czasie stanu epidemii jedynie zdalnie. Dotyczy to tych par, których uroczystość zaślubin zaplanowana jest na miesiące: kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku.

Inne wskazania

 1. Kapłani proszeni są do trwania na modlitwie różańcowej codziennie o godz. 20.30 w świątyni i zachęcenia wiernych do wspólnej modlitwy za pośrednictwem środków społecznego przekazu.
 2. Kapłani, którzy zostaną poddani kwarantannie, powinni o tym fakcie niezwłocznie poinformować Kurię i zachować przepisy wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego.
 3. Bez zgody ordynariusza miejsca nie należy organizować indywidualnych lub grupowych procesji z Najświętszym Sakramentem poza terenem kościelnym. To samo dotyczy wychodzenia kapłanów z relikwiami lub figurami poza obręb placu kościelnego.
 4. Wszelkie nowe inicjatywy duszpasterskie należy konsultować z Kurią Diecezjalną.
 5. Należy ograniczyć kontakty osobiste w kancelarii parafialnej, a jak najwięcej spraw załatwiać telefonicznie lub mailowo.

Uwaga:

Dnia 25 marca 2020 r. biskup pelpliński Ryszard Kasyna zatwierdził powyższe wskazania jako obowiązujące w diecezji do odwołania.

 „(…)Mam nadzieję, że obecna sytuacja przeżywana przez nas wszystkich w duchu wiary, przyniesie dobre owoce w życiu całej wspólnoty Kościoła. Proszę Was, abyście     nie ustawali w wysiłku duchowego łączenia się ze Zbawicielem, a cierpienia, których teraz szczególnie doświadczacie, zechcieli składać Panu Bogu jako duchową ofiarę w intencji zatrzymania epidemii i odnowy duchowej społeczeństwa. Trwam na modlitwie za Was  wszystkich, a szczególnie za tych, którzy walczą  z wirusem i opiekują się chorymi. Na ten trudny czas wszystkim z serca błogosławię. + Ryszard Kasyna  Biskup Pelpliński”

DECYZJA KS. BP. RYSZARDA KASYNY W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

W związku z wprowadzeniem zagrożenia epidemicznego w Polsce. Nasza parafia zgodnie z decyzją Ks. Biskupa Ryszarda Kasyny jest zobowiązana po wprowadzenia niniejszej decyzji:
„W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do decyzji organów państwowych ograniczających do pięćdziesięciu liczbę uczestników zgromadzeń, niniejszym postanawiam, aby w kościołach i kaplicach diecezji pelplińskiej podczas Mszy Świętych i nabożeństw nie przebywało więcej niż 50 osób. Zbliżając się do ww. określonej liczby wiernych wewnątrz świątyni, należy zamknąć drzwi i umieścić odpowiednią informację na zewnątrz lub ustanowić osobę/osoby, która/e nie będą wpuszczały wiernych i informowały o obowiązujących zakazach państwowych. Ten szczególny środek ostrożności ma na celu zapewnienia bezpieczeństwa, a więc – pomimo ogromnego głodu i pragnienia Eucharystii –  są wyrazem miłości bliźniego.
Proszę Miłosiernego Boga o zmiłowanie i oddalenie chorób, a Najświętszą Maryję Pannę Uzdrowienie Chorych o wsparcie. Wszystkim z serca błogosławię.
+ Ryszard Kasyna

           Biskup PelplińsKI

Pelplin, 13 marca 2020 r.

JAKO PROBOSZCZ PRZYPOMINAM DROGIM PARAFIANOM O OBOWIĄZUJĄCEJ OD PIĄTKU DYSPENSIE OD OBOWIĄZKU UCZESTNICTWA W NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ, SZCZEGÓLNIE DLA OSÓB:
 • W PODESZŁYM WIEKU
 • Z OBJAWAMI INFEKCJI
 • DZIECI I MŁODZIEŻY I OSÓB SPRAWUJĄCYMI NAD NIMI OPIEKĘ
 • OSOBOM, KTÓRE CZUJĄ OBAWĘ PRZED ZAGROŻENIEM

ZGODNIE Z ZALECENIEM NASZEGO BISKUPA O GODZINIE 20:30 JAKO WASI DUSZPASTERZE BĘDZIEMY MODLIĆ SIĘ  NA RÓŻAŃCU W KOŚCIELE, PRZY DRZWIACH ZAMKNIĘTYCH W INTENCJI OSÓB CHORYCH, TYCH KTÓRZY SIĘ NIMI OPIEKUJĄ, OSOBY ZE SŁUŻB MEDYCZNYCH I SANITARNYCH, A TAKŻE O POKÓJ SERCA I ŁASKĘ NAWRÓCENIA.

JEDNOCZEŚNIE ZAPRASZAM WIERNYCH, ABY W TYM SAMYM CZASIE W SWOICH RODZINACH ODMAWIALI RÓŻANIEC W DUCHOWEJ Z NAMI ŁĄCZNOŚCI.

Z MODLITWĄ ZA WAS, WASZE RODZINY, NASZĄ PARAFIĘ I OJCZYZNĘ

KS. MARCIN NOWICKI, PROBOSZCZ