Oratorium

Założenia wychowawczo – duszpasterskie

images-2

1. Cel główny Oratorium.

Celem głównym Oratorium jest integralny rozwój młodego człowieka, aby był dobrym chrześcijaninem i uczciwym obywatelem oraz aby odkrył swoje miejsce w życiu i Kościele.

2. Cele ogólne Oratorium.
– Wzrost ku dojrzałości ludzkiej wychowanków.
– Wzrost w wierze poprzez spotkanie z Chrystusem.
– Spotkanie z Chrystusem w Kościele.
– Odkrycie swojego powołania i dokonanie wyboru.

3. Sposób realizacji celów.
Cele są realizowane na czterech płaszczyznach:
a) Wychowanie i kultura.
b) Ewangelizacja i katecheza.
c) Grupy i stowarzyszenia.
d) Powołanie.
3a. Dziedzictwo wychowawcze jest praktyką działania nierozerwalnie związaną z ewangelizacją i wychowaniem. Oratorium współpracuje ze stowarzyszeniami kulturalnymi na swoim terytorium. Metodologia wychowania oparta jest na dialogu, przyjaźni, spotkaniu nieformalnym, odkrywaniu własnych zdolności i darów, wprowadzeniu w świat wartości, zdolności do wspólnotowego działania ukazując istotę współpracy w obowiązkach. W formacji kulturalnej zwracamy uwagę na wykorzystanie wolnego czasu, aktywność rekreacyjno-artystyczną, śpiew, edukację sportową i teatralną, rozrywkę i poczucie świętowania oraz propagowanie inicjatyw kulturalnych zróżnicowanych wiekowo.
3b. Wychowanie młodzieży do wiary oparte jest na Ewangelii i wprowadzeniu do świadomego przeżywania liturgii jako spotkania z Chrystusem. Ewangelizację podejmujemy w łączności z wychowaniem do tego stopnia, że: ewangelizujemy wychowując i wychowujemy ewangelizując. Ukazujemy, że Oratorium to dom, szkoła, boisko i parafia. W ewangelizacyjnej pracy katechetycznej podejmujemy oddziaływanie poprzez:
– obecność młodzieży w środowiskach poza szkolnych,
– dni skupienia dla kadry Oratorium, animatorów oraz uczestników,
– szkołę animatora oratoryjnego,
– podnoszenie jakości wychowania pierwszego orędzia ewangelizacyjnego.
3c. W ramach Oratorium każda grupa, stowarzyszenie zachowuje swoją tożsamość i formację duchową (SALOS, Schola, ERM, ZHR, KSM, LSO, PM). Grupa, stowarzyszenie jest miejscem działania wychowawczo-duszpasterskiego. Daje możliwości przełamywania egoizmu, wchodzenia w relacje międzyosobowe. Wszystkie grupy i stowarzyszenia rozpoznają swą jedność duchową w Salezjańskim Ruchu Młodzieżowym (SRM). Dzieci i młodzież SRM uznają wspólny program wychowawczy ukierunkowany na Salezjańską Duchowość Młodzieżową (SDM), której cechy są następujące:
– duchowość codzienności,
– radość i optymizm,
– przyjaźń z Chrystusem,
– doświadczenie wspólnoty kościelnej,
– odpowiedzialną służbę.
W Oratorium istnieją grupy formacyjne ukierunkowane na zbawienie młodzieży, która dokonuje się poprzez ewangelizację na drodze wychowania.
3d. Niesienie pomocy w odkrywaniu i realizacji swego powołania. Uzdolnienie młodzieży do przyjęcia własnego życia jako powołania, przyjęcia Jezusa jako Pana i Dawcy Życia. W ramach duszpasterstwa powołaniowego młodzież angażuje się w liturgię w pierwsze czwartki miesiąca i uczestniczy we Mszy Św. w intencji rozpoznania drogi powołania.

4. Styl działalności wychowawczo-duszpasterskiej.
Styl naszej działalności jest ściśle związany z celem głównym Oratorium czyli integralnym rozwojem młodego człowieka. Nasza działalność określona jest dwumianem: ewangelizujemy wychowując i wychowujemy ewangelizując. Styl działalności określony jest poprzez system uprzedzający, który ma chronić młodzież przed doświadczeniem zła i zagrożeniami. Opiera się on na wartościach określonych trójmianem: rozumu, religii i dobroci. Praktyka systemu wymaga stałej asystencji, czyli twórczej obecności pedagogicznej wychowawcy, który ma być ojcem, bratem i przyjacielem.

5. Role i struktury.
a) Odpowiedzialni SDB i FMA.
b) Stowarzyszenie Współpracowników Salezjańskich (SWS).
c) Rada Oratorium.
d) Animatorzy.
e) Lokalna Rada Młodych (LRM).
f) Spotkanie Oratoryjne.
g) Grupy Oratoryjne.
5a. Salezjanów i Salezjanki charakteryzuje otwartość, animacja, integracja i priorytet duszpasterstwa młodzieżowego.
5b. Współpracownicy Salezjańscy (SWS) włączają się poprzez służbę w pracę na rzecz młodzieży zgrupowanej w Oratorium, w duchu i posłannictwie Ks. Jana Bosko.
5c. Zadania Rady Oratorium:
– Wymiana poglądów dotyczących działalności grup, sekcji, programów.
– Analiza sytuacji młodzieży na terytorium.
– Programowanie pracy wychowawczo-duszpasterskiej w Oratorium.
– Organizacja, prowadzenie działań i weryfikacja
– Realizacja projektu wychowawczego.
– Pomoc we wzroście religijnym.
– Otwartość na różnorodne grupy młodzieżowe.
– Urzeczywistnienie parafii jako wspólnoty wspólnot.
– Współpraca na poziomie inspektorialnym.
5d. Zadanie animatorów:
– Prowadzenie zajęć w sali rekreacyjnej Oratorium.
– Obecność wśród młodzieży w środowisku oratoryjnym.
– Prowadzenie zajęć w grupach Oratorium.
– Formacja nowych animatorów Oratorium.
5e. LRM tworzą liderzy grup, ruchów, stowarzyszeń obecnych w Oratorium i Parafii. Delegat LRM wchodzi w skład Inspektorialnej Rady Młodych, która animuje pracę młodzieżową na poziomie Inspektorii. Lokalna Rada Młodych współpracuje z duszpasterzami w programowaniu i realizacji działań młodzieżowych. Działa według programu wychowawczo-duszpasterskiego.
5f. Spotkanie Oratoryjne skupia młodzież i dorosłych, rodziców i wychowawców. Ma na celu łączność z różnymi ruchami, stowarzyszeniami, grupami, które działają z młodzieżą. Spotkanie wspólnotowe odbywa się w trzeci piątek miesiąca, daje warunki do wzrostu ku dojrzałości ludzkiej, chrześcijańskiej i salezjańskiej. Ma cechy integrujące (jednoczące) wszystkich członków Oratorium.
5g. Każda grupa posiada swą tożsamość i ma własny program, który dostosowany jest do odbioru ze strony młodzieży.
Sektor sportowy – wychowuje przez sport i do sportu. Prowadzi zajęcia rekreacyjne w następujących dyscyplinach sportowych: piłka siatkowa, koszykowa, nożna i tenis stołowy. Młodzież w tym sektorze realizuje własną wolność poprzez gry i zabawy.
Sektor kulturalny – zajęcia wyrażające ekspresję: muzyka, schola, teatr, śpiew, zespół wokalno-instrumentalny, grupy językowe i turystyka.
Sektor formacyjny – pogłębia życie religijne poprzez spotkania w grupach: biblijnej, liturgicznej, powołaniowej.
Sektor animacji – wspiera działalność wychowawczą Oratorium poprzez stałe bycie z wychowankiem.
Sektor społeczny – zajmuje się problematyką środowiska terytorium działania. Prowadzi świetlicę środowiskową dla dzieci biednych i ubogich. Uwzględnia on kontakty ze szkołami i rodzicami.
Obozy oratoryjne – mają walor wychowawczo-chrześcijański. Organizujemy dla dzieci ferie zimowe stacjonarne, wakacyjne obozy sportowe, sportowo-wychowawcze, formacyjne.

6. Środowisko.
Oratorium otwarte jest na wszystkich tych, którzy pragną wzrastać i spędzić wolny czas w duchu wartości chrześcijańskich. Będąc środowiskiem otwartym Oratorium pragnie uniknąć tzw. anonimowości instytucjonalnej. Oratorium nie jest domem kultury, salą gier, czy też klubem sportowym. Jest ono miejscem, gdzie pragnie się wzrastać przez zabawę, modlitwę i pracę nad sobą. Aby zapobiec przypadkowemu przepływowi młodzieży wszyscy oratorianie posiadają legitymację oratoryjną lub SALOS-u Aktywny udział młodzieży w Oratorium współtworzy środowisko Oratorium, które traktuje jak własne. Oratorium proponuje integrację między wiarą i życiem, rekreacją a odpowiedzialnością, obowiązkiem a odprężeniem, wzrostem osobowym a przyjaźnią.

Rok Liturgiczny
banner

Newsy pokaż wszystko

No posts where found

Archiwum newsów
Szukaj na stronie
Newsletter