Caritas

Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana 10 października 1990 roku [1]. Działa w oparciu o ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego [2]. Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950. Posiada własną osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego i państwowego.Od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego (nr KRS 0000198645)[1] Caritas Polska koordynuje pracę 44 Caritas diecezjalnych i archidiecezjalnych w Polsce. Współpracuje na arenie międzynarodowej z Caritas Internationalis i Caritas Europa. Udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich a także imigrantom i uchodźcom. Caritas udziela również pomocy humanitarnej ofiarom wojen, kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski.

Początki działalności Caritas w Polsce to głównie dystrybucja darów materialnych otrzymywanych z zagranicy. Szybko jednak zmieniła swoją strategię i zajęła się udzielaniem pomocy charytatywnej dzięki środkom pozyskiwanym od ludzi dobrej woli i instytucji. Caritas utworzyła profesjonalne placówki opiekuńczo-wychowawcze: Stacje Opieki Caritas, ośrodki rehabilitacyjne, Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Samotnej Matki, kuchnie dla ubogich, świetlice dziennego pobytu dla dzieci i osób w podeszłym wieku, itp.

W ciągu swego istnienia, Caritas w Polsce przygotowała i wdrożyła kilka programów ukierunkowanych zarówno na pomoc krajową (organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, Kromka Chleba, Program Skrzydła, Okno życia) i zagraniczną (Adopcja na odległość).

W grudniu 2009 Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski uhonorował organizację Caritas Polska odznaką „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”.

Przykłady działalności z 2009 roku[1]:

 • Caritas Polska rozprowadziło 506 944 dużych świec, 2 262 957 małych, 51 062 innych kształtów,
 • Powstało 38 „okien życia” w których pozostawiono 27 dzieci,
 • Caritas Polska prowadzi 170 świetlic socjoterapeutycznych, 472 świetlic parafialnych i 74 inne do których uczęszczało 24 982 wychowanków,
 • Diecezjalne Caritas prowadzą 14 domów samotnej matki, z ich pomocy skorzystało 321 matek i 336 dzieci,
 • Diecezjalne Caritas prowadzą 10 domów dziecka , 8 rodzinnych domów dziecka, w trzech diecezjach działają centra adopcyjno-opiekuńcze,
 • Diecezjalne Caritas prowadzą 16 domów dla ofiar przemocy domowej z których skorzystało 438 kobiet, 470 dzieci oraz 30 mężczyzn,
 • Caritas Polska zorganizowała kolonie letnie dla 48 978 dzieci, dofinansowała wyjazdy wakacyjne i półkolonie dla 49 580 dzieci,
 • Diecezjalne Caritas zorganizowała zimowiska dla 5 185 dzieci i młodzieży oraz półkolonie dla 2996 dzieci w lecie i 1 434 podczas ferii zimowych,
 • Caritas Polska wsparła leczenie i rehabilitację dla 60 dzieci, Caritas w diecezjach pomogła 5 716 dzieciom,
 • Caritas Polska dofinansowało zakup lekarstw i rehabilitacje 10 osobom, Caritas w diecezjach 17 422 osobom chorym,
 • Diecezjalne Caritas prowadzi 201 wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego z którego skorzystało 12 706 osób,
 • Diecezjalne Caritas prowadzi 34 Domy Pomocy Społecznej z których korzysta 2 314 seniorów, 40 środowiskowych domów opieki dla 1 141 podopiecznych,
 • Diecezjalne Caritas prowadzi ponadto 16 Zakładów Opieki Lekarskiej, 32 poradnie lekarskie, 13 aptek, 5 placówek ambulatoryjnych, 6 placówek dla osób uzależnionych, 63 warsztaty trapi zajęciowej, 10 centrów Integracji Społecznej, 9 Klubów Integracji Społecznej (skupia 2 490 bezrobotnych), 218 diecezjalnych punktów wydawania odzieży (skorzystało 63 588 osób), 106 Jadłodajni (wydających rocznie 2 116 772 ciepłych posiłków), 204 punkty wydawania żywności przy placówkach Caritas, 3 227 parafialne punkty wydawania żywności,
 • Caritas Polska prowadzi 174 Stacje Opieki (pomogło rocznie 324 161 osobom), 9 hospicjów (pomogło rocznie 1 771 osobom), 46 hospicjów domowych (dla 4 571 podopiecznych), 35 schronisk dla bezdomnych (pomogło rocznie 4 372 osobom), 55 noclegowni (z których skorzystało 1 831 osób), 10 ogrzewalni (dla 345 bezdomnych), 51 mieszkań chronionych, 27 łaźni (z których skorzystało 30 715 osób), 1 788 parafialnych punktów wydawania odzieży (skorzystało 99 031 osób), 696 punktów doraźnej pomocy,
 • Na rzecz Caritas pracowało łącznie 102 326 wolontariuszy

 

SZKOLNE KOŁO CARITAS W DEBRZNIE

Szkolne Koło Caritas (SKC) jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez organizację Caritas. Powstało ono we wrześniu 2007 roku w Zespole Szkół w Debrznie. Aktualnie skupia ok. 120 członków – uczniów klas V i VI Szkoły Podstawowej oraz młodzież gimnazjalną. Celem działalności Koła jest uwrażliwienie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego bez względu na jego wiek, przekonania oraz wyznanie. Umożliwia to rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku: w szkole, w domu, sąsiedztwie i organizowanie pomocy na miarę posiadanych możliwości. Formą pracy Koła jest praktyczny udział w akcjach i programach pomocy na zasadzie włączenia się młodzieży w zadania realizowane przez parafię, Parafialny Zespół Caritas (PZC) lub inne organizacje czy instytucje działające lokalnie. Opiekunami Koła są nauczyciele religii: p. Ewa Deręgowska i p. Wioletta Zych,  a opiekunem duchowym jest Proboszcz  parafii – Ks. Adam Michalski,.  Patronem Szkolnego Koła Caritas jest     bł. Anicet Kopliński.

W dotychczasowym dorobku Szkolnego Koła Caritas jest wiele akcji i przedsięwzięć zrealizowanych na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i społeczności lokalnej. Członkowie organizacji czynnie angażują się w wolontariat poprzez liczne działania. Wśród nich należy wymienić:

 • Zbiórkę przyborów szkolnych i innych rzeczy materialnych dla potrzebujących pomocy uczniów szkoły (IX);
 • Współpracę z Chojnickim Bankiem Żywności (IX);
 • Współudział w zorganizowaniu Parafiady Rodzinnej (IX);
 • Zbiórkę maskotek, gier i zabawek jako symbol dobrych uczynków (XII);
 • Zbiórkę przedświąteczną artykułów spożywczych i wspieranie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji  (przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą);
 • Wigilię w CKSiT  (XII) i spotkanie wielkanocne dla osób samotnych (III –IV);
 • Współpracę z Parafialnym Zespołem Caritas w zorganizowaniu „Zabawy choinkowej” z konkursami i wizytą Mikołaja dla dzieci z rodzin najuboższych (I);
 • Współudział w ogólnopolskich akcjach prowadzonych przez Caritas Diecezji i Parafii np. „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” (XII), „Wielkopostna Jałmużna”- promocja „Skarbonki” w szkole (III-IV);
 • Udział w Festynie Rodzinnym – „Bądźmy razem” z okazji Dnia Dziecka organizowanym przez Toruński Zespół Caritas (V/VI);
 • Pomoc wolontariuszy podczas „Dni Młodości” (VI);
 • Pomoc chorym uczniom w szkole;
 • Włączanie się w liturgię Mszy Świętych, pogłębianie znajomości oraz szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu Bożym.

Swoją działalnością Koło wykracza poza mury Zespołu Szkół w Debrznie. Inicjuje działania skupiające licznych partnerów, które swoim zasięgiem obejmują ludzi w różnym wieku  z kilku powiatów. Przykładem tego jest:

 1. Rejonowy konkurs wiedzy o życiu i działalności bł. Aniceta Koplińskiego – Jałmużnika z Debrzna ( IV, VI 2008);
 2. Działania wynikające z realizowanych Projektów w ramach Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii  w Polsce i Fundację Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy:
 •  „Dzielmy się miłością” (IX 2008/ II 2009);
 •  „Diamenty i diamenciki  – współdziałajmy razem” (IX 2009/ II 2010);
 •  „Moja mała Ojczyzna inspiracją do działania” (IX 2010 / II 2011).

W wyniku działań z w/w projektów Szkolne Koło Caritas pozyskało do dalszej pracy wolontariackiej laptopa oraz kamerę wraz z aparatem cyfrowym.  Na terenie szkoły są również do zagospodarowania dwie gabloty: w jednej znajdują się materiały i zdjęcia o patronie Koła – bł. Anicecie Koplińskim, a w drugiej można zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi działalności Caritas.

      Szkolne Koło Caritas zostało wyróżnione „Dyplomem w kategorii jako najefektywniejsze Stowarzyszenie roku 2008 – 654 rocznicę lokacji Debrzna przez Radę Miejską Gminy Debrzno. Drugim sukcesem był tygodniowy rejs po Mazurach w ramach akcji „Szkoła pod żaglami, ”  który otrzymał jeden z wolontariuszy – Przemysław Zych.

Działalność Caritas możliwa jest w przeważającej mierze dzięki darom i ofiarom składanym przez ludzi dobrej woli – osoby, które dzieląc się swoim wdowim groszem, „idąc przez życie innym dobrze czynią.”

Rok Liturgiczny
banner

Newsy pokaż wszystko

No posts where found

Archiwum newsów
Szukaj na stronie
Newsletter