Ogólne
Triduum Paschalne – Debrzno

Triduum Paschalne – Debrzno

7. Kwiecień, 2020Wydarzenia

TRIDUUM PASCHALNE

Wielki Czwartek

18:00 – Msza Wieczerzy Pańskiej (również on-line)

20:30 – Różaniec on-line

 

Wielki Piątek

9:00 – 12:00 – Czas na spowiedź i komunię św.

Przerwa do 15:00

15:00 – 17:30 – Czas na spowiedź i komunię św.

15:00 – Droga Krzyżowa (również on-line)

18:00 – Liturgia Wielkiego Piątku (również on-line)

19:00 – 22:00 – Czas na spowiedź i komunię św.

Od 22:00 do 7:00

– Adoracja Najświętszego Sakramentu tylko on-line

 

Wielka Sobota

7:00 – 12:00 –  Indywidualna adoracja, spowiedź i komunię św.

Przerwa do 14:00

14:00 – 17:00 – Indywidualna adoracja, spowiedź i komunię św.

18:00 – Liturgia Wielkiej Soboty (również on-line)

 

UWAGA

Podczas adoracji i liturgii na kościele może przebywać tylko 5 osób oprócz koniecznej ilości osób posługujących.

– Po wyspowiadania 5 osób udzielona będzie komunia św.

– Podczas adoracji i spowiedzi (Wielki Piątek i Sobota) wejście do kościoła tylko przez główne wejście, wyjście przez drzwi boczne /od strony grobu/

FUNDUSZ POMOC POTRZEBUJĄCYM – KORONAWIRUS

FUNDUSZ POMOC POTRZEBUJĄCYM – KORONAWIRUS

4. Kwiecień, 2020Wydarzenia

Drodzy Parafianie sytuacja pandemii koronowirusa oprócz kwestii związanej ze zdrowiem, powoduje również konsekwencje finansowe. Dlatego w ramach solidarności z osobami, które nagle mogą znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej, powołujemy specjalny fundusz „POMOC POSZKODOWANYM – KORONAWIRUS”. Jako wspólnota salezjańska deklarujemy wpłatę na ten cel 2000 złotych. Fundusz ten pozwoli na wsparcie finansowe, osób, które na wskutek pandemii pozbawione są środków do życia. Oczywiście nie chodzi o nieroztropne rozdawnictwo, ale o właściwą pomoc. Do tej pory czyniliśmy do poprzez ogłaszane akcje zbierające żywność. Niestety w obecnej sytuacji tego typu akcje są zawieszone.  Zachęcamy osoby o dobrym sercu by pomogły nam poprzez swój dar, zgromadzić środki pieniężne na ten cel. Prosimy o dokonywanie wpłaty na konto parafialnego Caritas. Konto: Bank Spółdzielczy Człuchów. Oddział w Debrznie nr: 44 9326 0006 0081 5112 2000 0010  z dopiskiem POMOC-KORONAWIRUS. Wnioski o finansową pomoc prosimy składać na adres Biura parafialnego.

Nota Komisji Nauki i Wiary KEP w związku z pandemią

Nota Komisji Nauki i Wiary KEP w związku z pandemią

2. Kwiecień, 2020Ogólne

JEZUS  ŻYJE I CHCE, ABYŚ ŻYŁ

NOTA KOMISJI NAUKI WIARY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA

Wyznanie wiary w Boga i Jego Opatrzność nad światem ma wielkie znaczenie dla ludzkiego życia. Przypomina, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, że jest On Władcą wszechświata i Panem ludzkiego losu. Bóg nie pozostawia dzieła stworzenia samemu sobie, ale troszczy się o dobro duchowe każdego człowieka. Wiara w Opatrzność Bożą może być jednak wystawiona na próbę w obliczu zła i cierpienia, zwłaszcza o wymiarze tak globalnym, jak pandemia spowodowana przez koronawirusa SARS-CoV-2.

1. Oblicza lęku

„Na naszych placach, ulicach i miastach zebrały się gęste ciemności – mówił papież Franciszek w swojej przejmującej homilii na pustym Placu Świętego Piotra – ogarnęły nasze życie, wypełniając wszystko ogłuszającą ciszą i posępną pustką, która paraliżuje wszystko na swej drodze. Czuje się je w powietrzu, dostrzega w gestach, mówią o tym spojrzenia. Przestraszyliśmy się i zagubiliśmy” (27.03.2020 r.).

W czasie pandemii ludzie doświadczają lęku, który przybiera różne kształty. Najczęściej jest to lęk przed śmiercią, będący przyczyną wielu innych ludzkich obaw. Z tego podstawowego lęku wyrastają inne: lęk przed zarażeniem, chorobą, odejściem bliskich osób, bezrobociem, bankructwem, blokadą szans rozwoju, długotrwałą izolacją. Nie można też zapomnieć o dotkliwym lęku przed samotnością, utratą sensu życia, przed zwątpieniem w Bożą Opatrzność i związaną z tym wszystkim obawą o przyszłość świata.

Oprócz rozmaitych przejawów strachu, będącego spontaniczną reakcją ludzi na dostrzegane niebezpieczeństwa, pojawia się także negatywne zjawisko sztucznego wywoływania lęku generowane przez współczesnych proroków pesymizmu, apokaliptycznego końca świata i rzekomej „godziny działania karzącego Boga”. Głównym błędem owych samozwańczych proroków jest nieprawomocne i zarazem sugestywne wypowiadanie się w imieniu Boga, promowanie prostych i naiwnych „recept” na zmianę sytuacji, błędne pojmowanie Opatrzności Bożej jako mechanicznej i natychmiastowej interwencji Bożej na zawołanie człowieka. Rodzi się tu niebezpieczeństwo manipulowania Bogiem, wystawiania Go na próbę, a w konsekwencji niedopuszczalnego rozliczania Boga. Człowiek nie może stać się zuchwałym sędzią oskarżającym Boga. Na tej złudnej drodze nigdy nie znajdzie satysfakcjonującej odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia.

2. Kościół jako „sakrament nadziei”

W sytuacji narastającego lęku, którego liczne formy dotyczą realnych i konkretnych zagrożeń, pojawia się również niebezpieczeństwo rozpaczy. Jest ona szczególnie destrukcyjna. Rozpacz – w odróżnieniu od innych form lęku – nie jest spontaniczną reakcją człowieka na jakieś konkretnie rozpoznane zagrożenie, lecz subiektywnym stanem poczucia beznadziejności, całkowicie paraliżującym osobę ludzką. Rozpacz jest wyrazem skrajnego braku wiary w możliwość pokonania niebezpieczeństwa, całkowitego zwątpienia w możliwość pozytywnej zmiany.

W obecnym czasie pandemii, naznaczonym ludzką skłonnością do rozpaczy, Kościół na nowo odkrywa swoją misję, którą jest głoszenie Chrystusa jako źródła nadziei, pociechy i umocnienia. Będąc sakramentem nadziei w świecie dotkniętym cierpieniem i zwątpieniem, Kościół rozpoznaje swoją odpowiedzialność za stan nadziei w ludzkich sercach i za wiarę w przezwyciężenie groźby destrukcyjnej rozpaczy. Wspólnota Kościoła jest wezwana, aby szczególnie w sytuacji zagrożenia okazywać swoje macierzyńskie i miłosierne oblicze, zatroskane o umocnienie nadziei w sercach ludzi zmagających się ze światową pandemią.

Najpełniejszą odpowiedzią na pytanie o sens zła i cierpienia jest Ewangelia, Dobra Nowina o Bogu, który objawił się w Jezusie Chrystusie jako Pan życia i śmierci, Zwycięzca piekła i szatana, Odkupiciel człowieka i wszelkiego stworzenia. On zwyciężył zło i daje nam udział w tym zwycięstwie. „On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem. […] On żyje i chce, abyś żył” (Franciszek, Christus vivit, nr 1).

Katechizm Kościoła Katolickiego uczy, że dopuszczenie przez dobrego i wszechmocnego Boga zła fizycznego i moralnego jest tajemnicą, na którą światło rzuca Chrystus. Podkreśla też, iż – choć zło nie staje się dobrem – Bóg ze zła może wyprowadzić dobro: „Z największego zła moralnego, jakie kiedykolwiek mogło być popełnione, z odrzucenia i zabicia Syna Bożego, spowodowanego przez grzechy wszystkich ludzi, Bóg, w nadmiarze swej łaski, wyprowadził największe dobro: uwielbienie Chrystusa i nasze Odkupienie” (KKK 312).

3. Bezdroża pseudoreligijnych propozycji

W obliczu realnego niebezpieczeństwa płynącego z faktu pandemii rodzą się ze strony pseudoreligijnych interpretatorów szkodliwe postulaty. Niezgodne z biblijnym obrazem Boga jest ukazywanie Go jako niemiłosiernego sędziego, bezdusznego kontrolera ludzkich działań, mściwego tyrana lub przeciwnie – obojętnego władcy świata, zdystansowanego obserwatora ludzkiego teatru dziejów. Niebezpieczne jest obsesyjne szukanie kozła ofiarnego jednoznacznie odpowiedzialnego za pandemię, a także praktyka potępiania, stygmatyzowania, obwiniania całych grup ludzkich za zło pandemii.

Szkodliwe jest propagowanie fałszywej historiozofii, powoływanie się na prywatne pseudoobjawienia i sny, nonszalancka, wyrwana z kontekstu egzegeza biblijna, ignorowanie, marginalizowanie lub nawet otwarte kwestionowanie współczesnego nauczania Kościoła. Ze słuszną krytyką spotyka się nierozróżnianie porządku natury i łaski, wymiaru duchowego i materialnego, prowadzące do lekceważenia zasad bezpieczeństwa podczas liturgii.

Niedopuszczalne jest magiczne traktowanie sakramentów i sakramentaliów, promowanie wizji Kościoła jako bezpiecznej arki, przeznaczonej wyłącznie dla świętych i sprawiedliwych. Pojawia się niekiedy ukryta pochwała indywidualizmu i egoizmu, wyrażająca się w poszukiwaniu ratunku wyłącznie dla siebie i swoich bliskich, czy współwyznawców, którzy dzięki realizacji proponowanych akcji zostaną zachowani od nieszczęścia.

Dojrzała religijność wyraża się zarówno w odrzuceniu kwietyzmu,  postawy polegającej na braku jakichkolwiek działań w oczekiwaniu na pomoc Bożej łaski, jak i pelagianizmu, polegającego na przekonaniu, że człowiek sam z siebie jest w stanie osiągnąć zbawienie i rozwiązać wszystkie problemy. Należy natomiast dowartościować postawę synergii, czyli współpracy człowieka z Bogiem, połączenia ludzkich działań z otwarciem na dar Bożej łaski, rzetelnej wiedzy z głęboką wiarą, codziennej aktywności z gorącą modlitwą.

4. Czas próby i wyboru.

Odrzucając pesymistyczne i fatalistyczne rozumienie historii, Kościół ukazuje Chrystusa jako sens dziejów świata, a Boga jako naszą absolutną przyszłość. Na początku nowego tysiąclecia św. Jan Paweł II wyraził życzenie, aby Kościół stawał się domem i szkołą komunii. „Duchowość komunii – pisał w Novo millennio ineunte to przede wszystkim spojrzenie utkwione w tajemnicy Trójcy Świętej, która zamieszkuje w nas i której blask należy dostrzegać także w obliczach sióstr i braci żyjących wokół nas. Duchowość komunii to także zdolność odczuwania więzi z bratem w wierze dzięki głębokiej jedności mistycznego Ciała, a zatem postrzegania go jako «kogoś bliskiego», co pozwala dzielić jego radości i cierpienia, odgadywać jego pragnienia i zaspokajać jego potrzeby, ofiarować mu prawdziwą i głęboką przyjaźń” (nr 43).

Pandemia ogarniająca wszystkie kraje świata odsłania naszą kruchość egzystencjalną i złudne poczucie samowystarczalności. Jednocześnie mobilizuje do odkrycia braterstwa i przynależności do jednej rodziny ludzkiej. Możemy ją odczytać jako globalny „znak czasu” będący wezwaniem do jedności, współpracy, solidarności i odpowiedzialności ludzi wierzących i niewierzących, chrześcijan i wyznawców innych religii. Szczególna wdzięczność należy się pracownikom służby zdrowia: lekarzom, pielęgniarkom, diagnostom, wolontariuszom za ich ofiarną, wręcz bohaterską służbę dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego.

Konieczne dla walki z epidemią ograniczenia swobody przemieszczania się i gromadzenia są szczególnie bolesne dla wiernych, pozbawionych bezpośredniego dostępu do Eucharystii i sakramentów Kościoła. Możemy jednak łączyć się duchowo z Chrystusem Eucharystycznym za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych oraz internetowych. Możemy ten trudny czas wykorzystać do odnowienia praktyki modlitwy domowej i rodzinnej, do konkretnych uczynków miłosierdzia, zwłaszcza wobec osób starszych i samotnych, szczególnie zagrożonych epidemią. Codzienna modlitwa różańcowa może stać się dla nas szkołą głębokiej wiary połączonej z ofiarną służbą bliźniemu na wzór Maryi, Wspomożycielki Wiernych.

Warto postrzegać okres trwania pandemii jako czas próby i wyboru, zgodnie ze słowami papieża Franciszka: „Nie jest to czas Bożego sądu, ale naszego osądzenia: czas wyboru tego, co się liczy, a co przemija, oddzielenia tego, co konieczne od tego, co nim nie jest. Jest to czas przestawienia kursu życia ku Tobie, Panie, i ku innym” (27.03.2020 r.).

Abp Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski
Przewodniczący Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski

Lublin, 31 marca 2020 r.

Turniej Tenisa Stołowego

Turniej Tenisa Stołowego

15. Marzec, 2020Ministranci, Ogólne

Ostatniego dnia lutego w sobotę na terenie naszej parafi odbył się coroczny Inspektorialny Turniej Tenisa Stolowego. Głownym, logistycznym organizatorem był p. Jan Płaczek, któremu bardzo dziękujemy za podjęty trud. Nie mogło zabraknąć oczywiście i ministrantów z naszej parafi.

Fotorelacja z turnieju:

SPOTKANIE OPŁATKOWE MINISTRANTÓW

SPOTKANIE OPŁATKOWE MINISTRANTÓW

15. Marzec, 2020Ministranci, Ogólne

Na początku lutego, ministaranci mieli swoje spotkanie opłatkowe z opiekunem ks. Proboszczem.

Poniżej krótka fotorelacja:

Obraz ks. Bosko

Obraz ks. Bosko

15. Marzec, 2020Młodzież, Ogólne, Oratorium, Współpracownicy, Żywy Różaniec

W naszej świątyni 31.01.2020 miało miejsce poświęcenie odrestałrowanego obrazu ks. Bosko. Zapraszamy do krótkiej fotorelacji.

Decyzja Ks. Biskupa dotycząca celebracji Wielkiego Tygodnia

Decyzja Ks. Biskupa dotycząca celebracji Wielkiego Tygodnia

14. Marzec, 2020Ogólne

DEKRET   BISKUPA    PELPLIŃSKIEGO DOTYCZĄCY    CELEBRACJI   WIELKIEGO   TYGODNIA    W   CZASIE   EPIDEMII

Biorąc pod uwagę przepisy prawa kościelnego, w tym wskazania Kongregacji       ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz ograniczenia wynikające z prawa państwowego, proszę, aby w diecezji pelplińskiej w czasie celebracji Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego przestrzegane były następujące zasady:

 1. Należy zachowywać wytyczne zatwierdzone przez Biskupa Pelplińskiego dnia 25 marca 2020 r. (poprzednia decyzja po niżej)
 2. W Niedzielę Palmową upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz kościoła. Należy zrezygnować z procesji, a palmy pobłogosławić tylko znakiem krzyża, bez używania wody święconej.
 3. Należy zachęcić wiernych do uczestnictwa w liturgii Triduum Paschalnego za pośrednictwem środków społecznego przekazu, a zwłaszcza transmisji internetowej z kościoła parafialnego.
 4. Celebracje liturgii Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku oraz Wigilii Paschalnej odbywają się tylko w kościołach parafialnych.
 5. Stolica Apostolska udzieliła pozwolenia, aby w Wielki Czwartek każdy kapłan mógł sprawować Mszę Świętą nawet bez udziału wiernych.
 6. W Wielki Czwartek należy opuścić obrzęd obmycia nóg oraz procesję z Najświętszym Sakramentem. Nie urządza się „ciemnicy”. Najświętszy Sakrament pozostaje w zamkniętym tabernakulum.
 7. W Wielki Piątek w modlitwie wiernych należy dodać jako przedostatnie wezwanie o ustanie epidemii (tekst w załączniku nr 1).
 8. Akt adoracji Krzyża przez pocałunek należy ograniczyć wyłącznie do celebransa liturgii wielkopiątkowej. Pozostali uczestnicy wspólnie oddają cześć Krzyżowi, klęcząc na swoich miejscach i śpiewając stosowną pieśń.
 9. Na zakończenie liturgii wielkopiątkowej przed wystawionym Najświętszym Sakramentem śpiewa się suplikacje.
 10. Według rozeznania proboszcza można przygotować skromny Grób Pański. Należy również umieścić informację, że cześć Krzyżowi oddawana jest wyłącznie przez ukłon lub przyklękniecie. 
 11. W czasie Triduum Paschalnego – o ile jest taka możliwość – można udzielać Komunii świętej również poza liturgią wiernym, którzy są obecni w kościele.
 12. W Wielką Sobotę w parafiach nie należy organizować błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny (ani w kościele, ani poza kościołem). W tym roku tzw. „święconka” ma mieć charakter liturgii domowej w czasie wielkanocnego śniadania.  (Tekst znajduje się poniżej tekstu decyzji ks. Biskupa i będzie do odebrania na filiach podczas Mszy św. w Niedzielę Palmową i na parafialnym facebook-u)
 13. W celebracji Wigilii Paschalnej należy opuścić rozpalenie ogniska i procesję z paschałem. Liturgia rozpoczyna się w prezbiterium, gdzie kapłan błogosławi ogień od palącego się np. znicza, przygotowuje paschał i zapala go, mówiąc „Niech światło Chrystusa…”. Po wypowiedzeniu powyższych słów zapala się wszystkie światła w kościele, a paschał umieszcza się na świeczniku. Następnie ma miejsce Orędzia Wielkanocnego (Exsultet). Liturgia słowa odbywa się według zwykłego porządku,     ze zmniejszoną liczbą czytań starotestamentalnych do dwóch lub trzech. Nie można opuścić czytania z 14 rozdziału Księgi Wyjścia.
 14. Zgodnie z dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 25 marca 2020 r. liturgia chrzcielna jest ograniczona jedynie do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Nie sprawuje się sakramentu chrztu.
 15. Na zakończenie liturgii opuszcza się procesję rezurekcyjną. Kapłan błogosławi Najświętszym Sakramentem zgromadzonych, a następnie – wychodząc przed kościół – całą wspólnotę parafialną.

Dla wszystkich nas, przeżywanie w tym roku Misterium Paschalnego będzie trudnym doświadczeniem, jednakże przepełnione wiarą może umocnić w naszych sercach nadzieję i miłość. Na czas owocnego przeżywania misteriów Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana z serca błogosławię.

 + Ryszard Kasyna

    Biskup Pelpliński

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH PRZED POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Przed rozpoczęciem można zapalić świecę, symbol Chrystusa zmartwychwstałego. Następnie
ojciec rodziny lub prowadzący modlitwę rozpoczyna słowami:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy odpowiadają: Amen.

Prowadzący modlitwę mówi:
Gromadzimy się dzisiaj w naszej rodzinie, aby świętować pamiątkę Zmartwychwstania
naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On jako Zwycięzca powstał z grobu, aby również nam
ofiarować pokój i nadzieję.

Następnie ktoś z domowników odczytuje tekst Pisma Świętego.
Z Ewangelii według świętego Marka.
Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności,
żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły do
grobu, gdy słońce wzeszło. Gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odsunięty. Weszły więc
do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo
się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu,
ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie
Jego uczniom i Piotrowi: „Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”».

Po odczytaniu tekstu prowadzący modlitwę mówi:
Chrystus zmartwychwstał i żyje między nami. Dał nam moc, abyśmy się stali dziećmi
Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić:
Wszyscy: Ojcze nasz…

Prowadzący modlitwę mówi:
Ogarnijmy także modlitwą i sercem wszystkich naszych krewnych i przyjaciół. Módlmy
się szczególnie o ustanie epidemii, za chorych i służby medyczne, za samotnych,
opuszczonych i przygnębionych, aby Zmartwychwstały Pan otworzył ich serca na
nadzieję. Ogarnijmy modlitwą cały świat i prośmy zwracając się do Maryi:
Wszyscy: Zdrowaś Maryjo…

Prowadzący modlitwę: Pomódlmy się także za zmarłych. Wieczny odpoczynek, racz im
dać, Panie…

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Prowadzący modlitwę mówi:
Módlmy się.
Wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś
się uczniom przy łamaniu chleba i zasiadłeś z nimi do stołu. Bądź z nami, kiedy z
wdzięcznością będziemy spożywać te dary: chleb przypominający „chleb żywy, który
zstąpił z nieba” i dający życie światu; mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które
będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i potraw, jakie Ty spożyłeś z
Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy; jajka, znak nowego życia i naszego
odrodzenia w chrzcie świętym. Pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między
nami i dojść do wiecznej uczty w domu Ojca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

Na zakończenie posiłku można wspólnie odmówić modlitwę: Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu…

Można także zaśpiewać odpowiednią pieśń, np. Zwycięzca śmierci…

NOWE ROZPORZĄDZENIA KS. BP. RYSZARDA KASYNA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIE EPIDEMICZNEGO

 1. Biskup Pelpliński do odwołania udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w związku z epidemią i ograniczeniami liczby wiernych, mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych.
 2. Zachęcamy wiernych do duchowego uczestnictwa w liturgii za pośrednictwem środków społecznego przekazu.
 3. Zgodnie z wytycznymi Kongregacja Nauki Wiary, Sacerdotium ministeriale (z 6.08.1983, nr 4) Komunia duchowa to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiej bliskości z Jezusem, jaką daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi. W czasie tego wewnętrznego aktu należy wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłość ku Niemu oraz pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie. Chrześcijanin może otrzymać owoce sakramentu za pośrednictwem samego tylko pragnienia Eucharystii (zob.).
 4. Odwołane zostają wszelkie celebracje poza świątynią (np. Drogi Krzyżowe ulicami wsi i miast).
 5. Należy zachować zarządzenia władz państwowych dotyczące liczby uczestników zgromadzenia. Obecnie w nabożeństwach może uczestniczyć 5 osób oraz posługujący.
 6. W sytuacjach trudnych, kapłan nie rozstrzyga, kto może wejść do kościoła, ale odprawia Mszę Świętą „sine populo” (bez ludu)
 7. Ze względu na okoliczności liturgię należy sprawować przy zaangażowaniu minimalnej liczby posługujących.
 8. W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu, bez udziału osób postronnych.
 9. W związku z nr 6. niniejszych Wskazań, należy otworzyć tylko jedno z wejść do kościoła, a na drzwiach wejściowych do kościoła należy umieścić wyraźną informację dotyczącą ograniczenia liczby osób. Taką informację należy również umieścić na stronie internetowej parafii.
 10. W kościele zachowujemy dystans nie mniejszy niż jeden metr.
 11. Przed sprawowaniem liturgii należy dokładnie umyć ręce oraz zdezynfekować je w zakrystii.
 12. Powinno się zadbać o częstą wymianę bielizny kielichowej i innych elementów wyposażenia liturgicznego, które mają kontakt z dłońmi.

Sprawowanie sakramentów i sakramentaliów

 1. Sakrament chrztu świętego powinien być przełożony na czas po 11 kwietnia. Jeśli byłoby to niemożliwe lub trudne, należy sprawować chrzest w czasie ustalonym z rodzicami dziecka, z zachowaniem nr 4.
 2. Do sprawowania liturgii chrzcielnej za każdym razem należy używać nowo poświęconej wody.
 3. Należy poinformować osoby, które zamówiły intencję mszalną o ograniczeniach,  o których mowa w nr 6 i poprosić, aby we Mszy Świętej uczestniczyła rzeczywiście tylko najbliższa rodzina. 
 4. W miarę możliwości należy zrezygnować z koncelebry (na jednej Mszy św. jedna intencja). Jeśli będzie ona praktykowana, z kielicha spożywa główny celebrans, inni przyjmują Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie.
 5. Jeśli przewidziano Mszę Świętą koncelebrowaną, to w celu umożliwienia uczestnictwa w niej przedstawicielom rodzin zamawiających każdą z intencji należy rozważyć odprawienie osobnych celebracji.
 6. W czasie przekazywania znaku pokoju należy ograniczyć się do skłonu głowy w stronę innych uczestników liturgii. Tak samo powinni postępować koncelebransi i usługujący.
 7. Zaleca się i zachęca się do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. W obecnej sytuacji taki sposób przyjmowania Ciała Pańskiego należy traktować priorytetowo.
 8. Komunii Świętej udziela się wiernym wyłącznie pod postacią chleba.
 9. Nie należy obecnie podejmować decyzji o odwoływaniu uroczystości I-Komunijnych lub zmianie ich daty. Planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych.
 10. W chwili obecnej możliwa jest jedynie celebracja sakramentu pokuty zgodnie z obrzędem pojednania jednego penitenta.
 11. Nie należy organizować nabożeństw pokutnych, ale powiadomić wiernych o praktyce żalu doskonałego, czyli: „Tam, gdzie poszczególni wierzący znajdują się w bolesnej niemożności uzyskania rozgrzeszenia sakramentalnego, należy pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyrażony w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, uzyskują przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych (por. KKK, nr 1452)”.
 12. Na prośbę wiernego o spowiedź, sakrament pokuty i pojednania powinien być sprawowany w oddzielnym pomieszczeniu. W tymczasowej kaplicy pokutnej należy postawić przenośny konfesjonał lub dwa krzesła (dla szafarza i penitenta), oddzielone od siebie przynajmniej 1,5 metra, w miarę możliwości krucyfiks lub obraz Jezusa Miłosiernego.
 13. Gdyby sakrament pokuty i pojednania był sprawowany w konfesjonale, należy dezynfekować kratki konfesjonału oraz folię po każdym penitencie. Zakazuje się używania tzw. „konfesjonałów zamkniętych”.
 14. Po spowiedzi – w miarę możliwości – kapłan udziela wiernym Komunii Świętej.
 15. Gdy chory wyraża pragnienie przyjęcia księdza w domu, nie może on odmówić, chyba że stan zdrowia duszpasterza miałby zaszkodzić choremu. W przypadku chorych, których kapłani odwiedzają regularnie co miesiąc, należy wizytę indywidulanie uzgodnić z chorym i jego rodziną, rozeznając wspólnie jej możliwość. Podobne uzgodnienia dotyczą niedzielnych odwiedzin chorych przez nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.
 16. W przypadku udzielania sakramentu namaszczenia chorych nie powinno się używać rękawiczek ochronnych. Należy natomiast pamiętać o każdorazowym umyciu i zdezynfekowaniu rąk.
 17. W uzasadnionym przypadku wystarczy jedno namaszczenie na czole lub innej części ciała i wypowiedzenie całej formuły (por. kan. 1000 §1 KPK).
 18. Względem chorych objętych kwarantanną należy przestrzegać postanowień kompetentnych władz.
 19. Należy używać wyłącznie trzeciej formy pogrzebu, czyli stacji na cmentarzu, bez wchodzenia do kaplicy cmentarnej, z zachowaniem ograniczeń o których w nr. 6.
 20. Msza Święta pogrzebowa powinna być celebrowana po złożeniu trumny/urny do grobu z zachowaniem ograniczeń o których w nr. 4.

Aktywność parafii w Internecie

 1. Parafie powinny nieustannie aktualizować strony internetowe i umieszczać tam ogłoszenia oraz materiały duszpasterskie.
 2. Kurii diecezjalnej należy przekazać dane dotyczące działalności internetowej parafii.
 3. Proboszczowie są usilnie zachęcani do organizowania transmisji Mszy Świętych oraz nabożeństw z parafii, aby wierni mogli trwać w łączności ze swoją wspólnotą. Transmisja powinna być na żywo. (Prosty poradnik na ten temat znajduje się na http://rybacy.tv/dla-kaplanow/jak-zrobic-transmisje-live-w-parafii-instrukcja-ks-michal-tomiak-946-min.).
 4. Internet należy wykorzystać do prowadzenia przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej oraz przekazania właściwych materiałów dla kandydatów do bierzmowania.
 5. Gdyby narzeczeni, których sakrament małżeństwa przypada na czas stanu epidemii, mieli trudność z uczestnictwem w spotkaniach dla narzeczonych, wówczas proboszcz podejmie z nimi niezbędne przygotowanie do sakramentu, również za pomocą środków społecznego przekazu.
 6. Spotkania dla narzeczonych w formie weekendowej oraz w dekanatach mogą być prowadzone w czasie stanu epidemii jedynie zdalnie. Dotyczy to tych par, których uroczystość zaślubin zaplanowana jest na miesiące: kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku.

Inne wskazania

 1. Kapłani proszeni są do trwania na modlitwie różańcowej codziennie o godz. 20.30 w świątyni i zachęcenia wiernych do wspólnej modlitwy za pośrednictwem środków społecznego przekazu.
 2. Kapłani, którzy zostaną poddani kwarantannie, powinni o tym fakcie niezwłocznie poinformować Kurię i zachować przepisy wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego.
 3. Bez zgody ordynariusza miejsca nie należy organizować indywidualnych lub grupowych procesji z Najświętszym Sakramentem poza terenem kościelnym. To samo dotyczy wychodzenia kapłanów z relikwiami lub figurami poza obręb placu kościelnego.
 4. Wszelkie nowe inicjatywy duszpasterskie należy konsultować z Kurią Diecezjalną.
 5. Należy ograniczyć kontakty osobiste w kancelarii parafialnej, a jak najwięcej spraw załatwiać telefonicznie lub mailowo.

Uwaga:

Dnia 25 marca 2020 r. biskup pelpliński Ryszard Kasyna zatwierdził powyższe wskazania jako obowiązujące w diecezji do odwołania.

 „(…)Mam nadzieję, że obecna sytuacja przeżywana przez nas wszystkich w duchu wiary, przyniesie dobre owoce w życiu całej wspólnoty Kościoła. Proszę Was, abyście     nie ustawali w wysiłku duchowego łączenia się ze Zbawicielem, a cierpienia, których teraz szczególnie doświadczacie, zechcieli składać Panu Bogu jako duchową ofiarę w intencji zatrzymania epidemii i odnowy duchowej społeczeństwa. Trwam na modlitwie za Was  wszystkich, a szczególnie za tych, którzy walczą  z wirusem i opiekują się chorymi. Na ten trudny czas wszystkim z serca błogosławię. + Ryszard Kasyna  Biskup Pelpliński”

DECYZJA KS. BP. RYSZARDA KASYNY W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

W związku z wprowadzeniem zagrożenia epidemicznego w Polsce. Nasza parafia zgodnie z decyzją Ks. Biskupa Ryszarda Kasyny jest zobowiązana po wprowadzenia niniejszej decyzji:
„W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do decyzji organów państwowych ograniczających do pięćdziesięciu liczbę uczestników zgromadzeń, niniejszym postanawiam, aby w kościołach i kaplicach diecezji pelplińskiej podczas Mszy Świętych i nabożeństw nie przebywało więcej niż 50 osób. Zbliżając się do ww. określonej liczby wiernych wewnątrz świątyni, należy zamknąć drzwi i umieścić odpowiednią informację na zewnątrz lub ustanowić osobę/osoby, która/e nie będą wpuszczały wiernych i informowały o obowiązujących zakazach państwowych. Ten szczególny środek ostrożności ma na celu zapewnienia bezpieczeństwa, a więc – pomimo ogromnego głodu i pragnienia Eucharystii –  są wyrazem miłości bliźniego.
Proszę Miłosiernego Boga o zmiłowanie i oddalenie chorób, a Najświętszą Maryję Pannę Uzdrowienie Chorych o wsparcie. Wszystkim z serca błogosławię.
+ Ryszard Kasyna

           Biskup PelplińsKI

Pelplin, 13 marca 2020 r.

JAKO PROBOSZCZ PRZYPOMINAM DROGIM PARAFIANOM O OBOWIĄZUJĄCEJ OD PIĄTKU DYSPENSIE OD OBOWIĄZKU UCZESTNICTWA W NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ, SZCZEGÓLNIE DLA OSÓB:
 • W PODESZŁYM WIEKU
 • Z OBJAWAMI INFEKCJI
 • DZIECI I MŁODZIEŻY I OSÓB SPRAWUJĄCYMI NAD NIMI OPIEKĘ
 • OSOBOM, KTÓRE CZUJĄ OBAWĘ PRZED ZAGROŻENIEM

ZGODNIE Z ZALECENIEM NASZEGO BISKUPA O GODZINIE 20:30 JAKO WASI DUSZPASTERZE BĘDZIEMY MODLIĆ SIĘ  NA RÓŻAŃCU W KOŚCIELE, PRZY DRZWIACH ZAMKNIĘTYCH W INTENCJI OSÓB CHORYCH, TYCH KTÓRZY SIĘ NIMI OPIEKUJĄ, OSOBY ZE SŁUŻB MEDYCZNYCH I SANITARNYCH, A TAKŻE O POKÓJ SERCA I ŁASKĘ NAWRÓCENIA.

JEDNOCZEŚNIE ZAPRASZAM WIERNYCH, ABY W TYM SAMYM CZASIE W SWOICH RODZINACH ODMAWIALI RÓŻANIEC W DUCHOWEJ Z NAMI ŁĄCZNOŚCI.

Z MODLITWĄ ZA WAS, WASZE RODZINY, NASZĄ PARAFIĘ I OJCZYZNĘ

KS. MARCIN NOWICKI, PROBOSZCZ

Komunikat Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny

Komunikat Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny

13. Marzec, 2020Młodzież, Ogólne, Wydarzenia

Komunikat Biskupa Pelplińskiego

W trosce o bezpieczeństwo i dobro wiernych, niniejszym postanawiam, że wskazania zawarte w Zarządzeniu nr 1/2020 Rady Stałej KEP z dnia 12 marca br. (w załączeniu) obowiązują na terenie diecezji pelplińskiej. W związku z powyższym:

 1. udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. włącznie, zgodnie z p. 1 ww. zarządzenia Rady Stałej KEP;
 2. wszystkie wizytacje i bierzmowania do dnia 29 marca br. włącznie zostają przeniesione na jesień 2020 r.; szczegółowe terminy zostaną podane zainteresowanym księżom proboszczom w późniejszym czasie;
 3. przypomina się, iż odwołane obecnie rekolekcje szkolne – zgodnie z prawem oświatowym  – można, w miarę możliwości, zorganizować w szkołach w innym terminie, który proboszczowie powinni ustalić z dyrektorami szkół;
 4. celebracja diecezjalna XXXV Światowego Dnia Młodzieży zostaje przeniesiona z Niedzieli Palmowej, 5 kwietnia br. w Kościerzynie na obchody „Przystani – warsztatów dla duszy” dnia 20 czerwca br. w Pelplinie;
 5. w czasie Mszy Świętych w modlitwie wiernych należy dodać wezwanie w intencji chorych, ich najbliższych i całej służby zdrowia, a w czasie śpiewania Suplikacji w intencji powołań dołączyć intencję o oddalenie choroby i powstrzymanie epidemii.

+Ryszard Kasyna

Biskup Pelpliński

Pelplin, 12 marca 2020 r.

Z komunikatu Rady Stałej Episkopatu Polskie

Punkt 1 zarządzenia:

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

I w dalszej części;

„Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

SAKRAMENT NA RAZ, CZY NA CAŁE ŻYCIE?

SAKRAMENT NA RAZ, CZY NA CAŁE ŻYCIE?

9. Marzec, 2020Wydarzenia

SPOTKANIE PRZENIESIONE NA 25 KWIETNIA

ZAPRASZAMY:

 – Małżonków,

– Osoby, związane sakramentem z osobą niekoniecznie wierzącą,

– Osoby, które zamierzają połączyć się sakramentalnym węzłem małżeństwa.

CEL

Celem tego spotkania jest odkryć bogactwo i znaczenie sakramentu małżeństwa.  Wydaje się, że choć jeszcze wiele osób decyduje się zacząć wspólną drogę od przyjęcia sakramentu małżeństwa, to jednak jest to sakrament, który wymaga prawdziwego odkrycia swojego znaczenia. Znaczenia nie tylko na początku wspólnej drogi małżonków, ale na całe ich życie.

Jednocześnie prawdziwie i świadomie życie nim, każdego dnia uświęca relację małżeńską, stając się nieustannym impulsem zarówno dla męża i żony ich osobistego wzrastania w miłości do siebie, współmałżonka i dzieci.

To sakrament na całe ich życie, nie tylko na piękną oprawę i przeżycie dnia zaślubin. Choć sam moment jest niewątpliwie, pięknym wydarzeniem dla kochających się osób, jest jednak tylko początkiem, początkiem do tego, co Bóg z miłości dla nich zaplanował.

PROWADZACY

Spotkanie poprowadzą, Katarzyna i Michał Nowiccy.

Są małżeństwem od prawie 20 lat. Jako rodzice wychowują czwórkę dzieci: dwóch synów i córki bliźniaczki.

 Michał Nowicki jest mgr inżynierem, pracującym w zagranicznej firmie zajmującej się oprogramowaniem dla inżynierów i konstruktorów. A prywatnie moim bratem, mężem Kasi, ojcem dwóch synów i dwóch córek.

Kasia Nowicka jest mgr psychologii, psychoterapeuterapeutą. Oprócz zadań wynikających z prowadzenia domu, od prawie 20 lat prowadzi stałą praktykę jako psychoterapeuta.

Prowadzi:

-psychoterapię indywidualną integratywną,

– psychoterapię małżeństw,

– psychoterapię rodzin,

– konsultacje psychologiczne,

– oraz warsztaty, konferencje, wykłady:

– o integralnym rozwoju – o zdrowym wzmacnianiu „ja” poprzez kontakt z ciałem, radzenie sobie z uczuciami, przez rozpoznawanie potrzeb i podejmowanie dobrych, służących nam decyzji,

– o budowaniu głębokich, dobrych relacji i rozwoju dojrzałości relacyjnej

– warsztaty tematyczne i konferencje na

rekolekcjach dla osób świeckich

i duchownych,

– warsztaty tematyczne dla młodzieży

Kasia i Michał wspólnie prowadzą kursy dla narzeczonych, wykłady, warsztaty i rekolekcje dla małżeństw odkrywające bogactwo i ożywiające łaskę sakramentu małżeństwa. Zajmują się tematyką budowania więzi, różnic między kobietą i mężczyzną, rozwojem seksualności małżonków, duchowością małżeńską.

Spotkanie przeniesione z dnia 21 marca na 25 kwietnia.

„WYŚLIJ PĄCZKA DLA AFRYKI”

„WYŚLIJ PĄCZKA DLA AFRYKI”

25. Luty, 2020Caritas, Ogólne, Oratorium, Wydarzenia

W dniu 23 lutego b.r. animatorzy działający przy Oratorium św. Jana Bosko w Debrznie oraz wolontariusze Szkolnego Koła Caritas przystąpili do akcji „WYŚLIJ PĄCZKA DLA AFRYKI”, którą organizują Kapucyni. Pomysł Proboszcza Ks. Marcina Nowickiego i Rady duszpastersko-wychowawczej spotkał się z dużą aprobatą naszych parafian. Młodzież po Mszach świętych rozprowadziła 600 sztuk pączków, by pozyskać środki pieniężne na projekty realizowane w Republice Środkowoafrykańskiej  i Czadzie przez Fundację Kapucyni i Misje. Prowadzą oni akcje charytatywne wśród osób potrzebujących. Nad całością akcji czuwał  Ks. Grzegorz Siwak i panie katechetki. Pozyskaliśmy z pączków 1045 zł. Datki zostaną przeznaczone na dożywianie głodnych dzieci, ich edukację oraz wsparcie tamtejszych wspólnot.

Poprzez wspólne działania mogliśmy napełnić brzuszki wielu maluchom, a przy okazji otworzyć nasze serca na jeszcze większą miłość  do drugiego potrzebującego człowieka. Bardzo dziękujemy  p. Małgorzacie Grochowinie i Państwu Berendt za współpracę w wykonanie tych przepysznych pączków, a wszystkim za wspólne zaangażowanie się w ten piękny cel i ofiarność serc. Była to pierwsza akcja i mamy nadzieję, że nie ostatnia… 🙂

 

Rok Liturgiczny
banner

Newsy pokaż wszystko

No posts where found

Archiwum newsów
Szukaj na stronie
Newsletter