Ogólne
Turniej Tenisa Stołowego

Turniej Tenisa Stołowego

15. Marzec, 2020Ministranci, Ogólne

Ostatniego dnia lutego w sobotę na terenie naszej parafi odbył się coroczny Inspektorialny Turniej Tenisa Stolowego. Głownym, logistycznym organizatorem był p. Jan Płaczek, któremu bardzo dziękujemy za podjęty trud. Nie mogło zabraknąć oczywiście i ministrantów z naszej parafi.

Fotorelacja z turnieju:

SPOTKANIE OPŁATKOWE MINISTRANTÓW

SPOTKANIE OPŁATKOWE MINISTRANTÓW

15. Marzec, 2020Ministranci, Ogólne

Na początku lutego, ministaranci mieli swoje spotkanie opłatkowe z opiekunem ks. Proboszczem.

Poniżej krótka fotorelacja:

Obraz ks. Bosko

Obraz ks. Bosko

15. Marzec, 2020Młodzież, Ogólne, Oratorium, Współpracownicy, Żywy Różaniec

W naszej świątyni 31.01.2020 miało miejsce poświęcenie odrestałrowanego obrazu ks. Bosko. Zapraszamy do krótkiej fotorelacji.

PILNE – NOWE ROZPORZĄDZENIA KS. BP. RYSZARDA KASYNY!!!

PILNE – NOWE ROZPORZĄDZENIA KS. BP. RYSZARDA KASYNY!!!

14. Marzec, 2020Ogólne, Wiadomosci

NOWE ROZPORZĄDZENIA KS. BP. RYSZARDA KASYNA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIE EPIDEMICZNEGO

 1. Biskup Pelpliński do odwołania udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w związku z epidemią i ograniczeniami liczby wiernych, mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych.
 2. Zachęcamy wiernych do duchowego uczestnictwa w liturgii za pośrednictwem środków społecznego przekazu.
 3. Zgodnie z wytycznymi Kongregacja Nauki Wiary, Sacerdotium ministeriale (z 6.08.1983, nr 4) Komunia duchowa to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiej bliskości z Jezusem, jaką daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi. W czasie tego wewnętrznego aktu należy wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłość ku Niemu oraz pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie. Chrześcijanin może otrzymać owoce sakramentu za pośrednictwem samego tylko pragnienia Eucharystii (zob.).
 4. Odwołane zostają wszelkie celebracje poza świątynią (np. Drogi Krzyżowe ulicami wsi i miast).
 5. Należy zachować zarządzenia władz państwowych dotyczące liczby uczestników zgromadzenia. Obecnie w nabożeństwach może uczestniczyć 5 osób oraz posługujący.
 6. W sytuacjach trudnych, kapłan nie rozstrzyga, kto może wejść do kościoła, ale odprawia Mszę Świętą „sine populo” (bez ludu)
 7. Ze względu na okoliczności liturgię należy sprawować przy zaangażowaniu minimalnej liczby posługujących.
 8. W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu, bez udziału osób postronnych.
 9. W związku z nr 6. niniejszych Wskazań, należy otworzyć tylko jedno z wejść do kościoła, a na drzwiach wejściowych do kościoła należy umieścić wyraźną informację dotyczącą ograniczenia liczby osób. Taką informację należy również umieścić na stronie internetowej parafii.
 10. W kościele zachowujemy dystans nie mniejszy niż jeden metr.
 11. Przed sprawowaniem liturgii należy dokładnie umyć ręce oraz zdezynfekować je w zakrystii.
 12. Powinno się zadbać o częstą wymianę bielizny kielichowej i innych elementów wyposażenia liturgicznego, które mają kontakt z dłońmi.

Sprawowanie sakramentów i sakramentaliów

 1. Sakrament chrztu świętego powinien być przełożony na czas po 11 kwietnia. Jeśli byłoby to niemożliwe lub trudne, należy sprawować chrzest w czasie ustalonym z rodzicami dziecka, z zachowaniem nr 4.
 2. Do sprawowania liturgii chrzcielnej za każdym razem należy używać nowo poświęconej wody.
 3. Należy poinformować osoby, które zamówiły intencję mszalną o ograniczeniach,  o których mowa w nr 6 i poprosić, aby we Mszy Świętej uczestniczyła rzeczywiście tylko najbliższa rodzina. 
 4. W miarę możliwości należy zrezygnować z koncelebry (na jednej Mszy św. jedna intencja). Jeśli będzie ona praktykowana, z kielicha spożywa główny celebrans, inni przyjmują Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie.
 5. Jeśli przewidziano Mszę Świętą koncelebrowaną, to w celu umożliwienia uczestnictwa w niej przedstawicielom rodzin zamawiających każdą z intencji należy rozważyć odprawienie osobnych celebracji.
 6. W czasie przekazywania znaku pokoju należy ograniczyć się do skłonu głowy w stronę innych uczestników liturgii. Tak samo powinni postępować koncelebransi i usługujący.
 7. Zaleca się i zachęca się do przyjmowania Komunii Świętej na rękę. W obecnej sytuacji taki sposób przyjmowania Ciała Pańskiego należy traktować priorytetowo.
 8. Komunii Świętej udziela się wiernym wyłącznie pod postacią chleba.
 9. Nie należy obecnie podejmować decyzji o odwoływaniu uroczystości I-Komunijnych lub zmianie ich daty. Planowanie i organizowanie uroczystości Pierwszej Komunii Świętej dzieci będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej oraz wytycznych władz państwowych i kościelnych.
 10. W chwili obecnej możliwa jest jedynie celebracja sakramentu pokuty zgodnie z obrzędem pojednania jednego penitenta.
 11. Nie należy organizować nabożeństw pokutnych, ale powiadomić wiernych o praktyce żalu doskonałego, czyli: „Tam, gdzie poszczególni wierzący znajdują się w bolesnej niemożności uzyskania rozgrzeszenia sakramentalnego, należy pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyrażony w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, uzyskują przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych (por. KKK, nr 1452)”.
 12. Na prośbę wiernego o spowiedź, sakrament pokuty i pojednania powinien być sprawowany w oddzielnym pomieszczeniu. W tymczasowej kaplicy pokutnej należy postawić przenośny konfesjonał lub dwa krzesła (dla szafarza i penitenta), oddzielone od siebie przynajmniej 1,5 metra, w miarę możliwości krucyfiks lub obraz Jezusa Miłosiernego.
 13. Gdyby sakrament pokuty i pojednania był sprawowany w konfesjonale, należy dezynfekować kratki konfesjonału oraz folię po każdym penitencie. Zakazuje się używania tzw. „konfesjonałów zamkniętych”.
 14. Po spowiedzi – w miarę możliwości – kapłan udziela wiernym Komunii Świętej.
 15. Gdy chory wyraża pragnienie przyjęcia księdza w domu, nie może on odmówić, chyba że stan zdrowia duszpasterza miałby zaszkodzić choremu. W przypadku chorych, których kapłani odwiedzają regularnie co miesiąc, należy wizytę indywidulanie uzgodnić z chorym i jego rodziną, rozeznając wspólnie jej możliwość. Podobne uzgodnienia dotyczą niedzielnych odwiedzin chorych przez nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.
 16. W przypadku udzielania sakramentu namaszczenia chorych nie powinno się używać rękawiczek ochronnych. Należy natomiast pamiętać o każdorazowym umyciu i zdezynfekowaniu rąk.
 17. W uzasadnionym przypadku wystarczy jedno namaszczenie na czole lub innej części ciała i wypowiedzenie całej formuły (por. kan. 1000 §1 KPK).
 18. Względem chorych objętych kwarantanną należy przestrzegać postanowień kompetentnych władz.
 19. Należy używać wyłącznie trzeciej formy pogrzebu, czyli stacji na cmentarzu, bez wchodzenia do kaplicy cmentarnej, z zachowaniem ograniczeń o których w nr. 6.
 20. Msza Święta pogrzebowa powinna być celebrowana po złożeniu trumny/urny do grobu z zachowaniem ograniczeń o których w nr. 4.

Aktywność parafii w Internecie

 1. Parafie powinny nieustannie aktualizować strony internetowe i umieszczać tam ogłoszenia oraz materiały duszpasterskie.
 2. Kurii diecezjalnej należy przekazać dane dotyczące działalności internetowej parafii.
 3. Proboszczowie są usilnie zachęcani do organizowania transmisji Mszy Świętych oraz nabożeństw z parafii, aby wierni mogli trwać w łączności ze swoją wspólnotą. Transmisja powinna być na żywo. (Prosty poradnik na ten temat znajduje się na http://rybacy.tv/dla-kaplanow/jak-zrobic-transmisje-live-w-parafii-instrukcja-ks-michal-tomiak-946-min.).
 4. Internet należy wykorzystać do prowadzenia przygotowania do Pierwszej Komunii Świętej oraz przekazania właściwych materiałów dla kandydatów do bierzmowania.
 5. Gdyby narzeczeni, których sakrament małżeństwa przypada na czas stanu epidemii, mieli trudność z uczestnictwem w spotkaniach dla narzeczonych, wówczas proboszcz podejmie z nimi niezbędne przygotowanie do sakramentu, również za pomocą środków społecznego przekazu.
 6. Spotkania dla narzeczonych w formie weekendowej oraz w dekanatach mogą być prowadzone w czasie stanu epidemii jedynie zdalnie. Dotyczy to tych par, których uroczystość zaślubin zaplanowana jest na miesiące: kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku.

Inne wskazania

 1. Kapłani proszeni są do trwania na modlitwie różańcowej codziennie o godz. 20.30 w świątyni i zachęcenia wiernych do wspólnej modlitwy za pośrednictwem środków społecznego przekazu.
 2. Kapłani, którzy zostaną poddani kwarantannie, powinni o tym fakcie niezwłocznie poinformować Kurię i zachować przepisy wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego.
 3. Bez zgody ordynariusza miejsca nie należy organizować indywidualnych lub grupowych procesji z Najświętszym Sakramentem poza terenem kościelnym. To samo dotyczy wychodzenia kapłanów z relikwiami lub figurami poza obręb placu kościelnego.
 4. Wszelkie nowe inicjatywy duszpasterskie należy konsultować z Kurią Diecezjalną.
 5. Należy ograniczyć kontakty osobiste w kancelarii parafialnej, a jak najwięcej spraw załatwiać telefonicznie lub mailowo.

Uwaga:

Dnia 25 marca 2020 r. biskup pelpliński Ryszard Kasyna zatwierdził powyższe wskazania jako obowiązujące w diecezji do odwołania.

 „(…)Mam nadzieję, że obecna sytuacja przeżywana przez nas wszystkich w duchu wiary, przyniesie dobre owoce w życiu całej wspólnoty Kościoła. Proszę Was, abyście     nie ustawali w wysiłku duchowego łączenia się ze Zbawicielem, a cierpienia, których teraz szczególnie doświadczacie, zechcieli składać Panu Bogu jako duchową ofiarę w intencji zatrzymania epidemii i odnowy duchowej społeczeństwa. Trwam na modlitwie za Was  wszystkich, a szczególnie za tych, którzy walczą  z wirusem i opiekują się chorymi. Na ten trudny czas wszystkim z serca błogosławię. + Ryszard Kasyna  Biskup Pelpliński”

DECYZJA KS. BP. RYSZARDA KASYNY W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

W związku z wprowadzeniem zagrożenia epidemicznego w Polsce. Nasza parafia zgodnie z decyzją Ks. Biskupa Ryszarda Kasyny jest zobowiązana po wprowadzenia niniejszej decyzji:
„W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do decyzji organów państwowych ograniczających do pięćdziesięciu liczbę uczestników zgromadzeń, niniejszym postanawiam, aby w kościołach i kaplicach diecezji pelplińskiej podczas Mszy Świętych i nabożeństw nie przebywało więcej niż 50 osób. Zbliżając się do ww. określonej liczby wiernych wewnątrz świątyni, należy zamknąć drzwi i umieścić odpowiednią informację na zewnątrz lub ustanowić osobę/osoby, która/e nie będą wpuszczały wiernych i informowały o obowiązujących zakazach państwowych. Ten szczególny środek ostrożności ma na celu zapewnienia bezpieczeństwa, a więc – pomimo ogromnego głodu i pragnienia Eucharystii –  są wyrazem miłości bliźniego.
Proszę Miłosiernego Boga o zmiłowanie i oddalenie chorób, a Najświętszą Maryję Pannę Uzdrowienie Chorych o wsparcie. Wszystkim z serca błogosławię.
+ Ryszard Kasyna

           Biskup PelplińsKI

Pelplin, 13 marca 2020 r.

JAKO PROBOSZCZ PRZYPOMINAM DROGIM PARAFIANOM O OBOWIĄZUJĄCEJ OD PIĄTKU DYSPENSIE OD OBOWIĄZKU UCZESTNICTWA W NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ, SZCZEGÓLNIE DLA OSÓB:
 • W PODESZŁYM WIEKU
 • Z OBJAWAMI INFEKCJI
 • DZIECI I MŁODZIEŻY I OSÓB SPRAWUJĄCYMI NAD NIMI OPIEKĘ
 • OSOBOM, KTÓRE CZUJĄ OBAWĘ PRZED ZAGROŻENIEM

ZGODNIE Z ZALECENIEM NASZEGO BISKUPA O GODZINIE 20:30 JAKO WASI DUSZPASTERZE BĘDZIEMY MODLIĆ SIĘ  NA RÓŻAŃCU W KOŚCIELE, PRZY DRZWIACH ZAMKNIĘTYCH W INTENCJI OSÓB CHORYCH, TYCH KTÓRZY SIĘ NIMI OPIEKUJĄ, OSOBY ZE SŁUŻB MEDYCZNYCH I SANITARNYCH, A TAKŻE O POKÓJ SERCA I ŁASKĘ NAWRÓCENIA.

JEDNOCZEŚNIE ZAPRASZAM WIERNYCH, ABY W TYM SAMYM CZASIE W SWOICH RODZINACH ODMAWIALI RÓŻANIEC W DUCHOWEJ Z NAMI ŁĄCZNOŚCI.

Z MODLITWĄ ZA WAS, WASZE RODZINY, NASZĄ PARAFIĘ I OJCZYZNĘ

KS. MARCIN NOWICKI, PROBOSZCZ

Komunikat Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny

Komunikat Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny

13. Marzec, 2020Młodzież, Ogólne, Spotkania

Komunikat Biskupa Pelplińskiego

W trosce o bezpieczeństwo i dobro wiernych, niniejszym postanawiam, że wskazania zawarte w Zarządzeniu nr 1/2020 Rady Stałej KEP z dnia 12 marca br. (w załączeniu) obowiązują na terenie diecezji pelplińskiej. W związku z powyższym:

 1. udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. włącznie, zgodnie z p. 1 ww. zarządzenia Rady Stałej KEP;
 2. wszystkie wizytacje i bierzmowania do dnia 29 marca br. włącznie zostają przeniesione na jesień 2020 r.; szczegółowe terminy zostaną podane zainteresowanym księżom proboszczom w późniejszym czasie;
 3. przypomina się, iż odwołane obecnie rekolekcje szkolne – zgodnie z prawem oświatowym  – można, w miarę możliwości, zorganizować w szkołach w innym terminie, który proboszczowie powinni ustalić z dyrektorami szkół;
 4. celebracja diecezjalna XXXV Światowego Dnia Młodzieży zostaje przeniesiona z Niedzieli Palmowej, 5 kwietnia br. w Kościerzynie na obchody „Przystani – warsztatów dla duszy” dnia 20 czerwca br. w Pelplinie;
 5. w czasie Mszy Świętych w modlitwie wiernych należy dodać wezwanie w intencji chorych, ich najbliższych i całej służby zdrowia, a w czasie śpiewania Suplikacji w intencji powołań dołączyć intencję o oddalenie choroby i powstrzymanie epidemii.

+Ryszard Kasyna

Biskup Pelpliński

Pelplin, 12 marca 2020 r.

Z komunikatu Rady Stałej Episkopatu Polskie

Punkt 1 zarządzenia:

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

I w dalszej części;

„Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

„WYŚLIJ PĄCZKA DLA AFRYKI”

„WYŚLIJ PĄCZKA DLA AFRYKI”

25. Luty, 2020Caritas, Ogólne, Oratorium, Spotkania

W dniu 23 lutego b.r. animatorzy działający przy Oratorium św. Jana Bosko w Debrznie oraz wolontariusze Szkolnego Koła Caritas przystąpili do akcji „WYŚLIJ PĄCZKA DLA AFRYKI”, którą organizują Kapucyni. Pomysł Proboszcza Ks. Marcina Nowickiego i Rady duszpastersko-wychowawczej spotkał się z dużą aprobatą naszych parafian. Młodzież po Mszach świętych rozprowadziła 600 sztuk pączków, by pozyskać środki pieniężne na projekty realizowane w Republice Środkowoafrykańskiej  i Czadzie przez Fundację Kapucyni i Misje. Prowadzą oni akcje charytatywne wśród osób potrzebujących. Nad całością akcji czuwał  Ks. Grzegorz Siwak i panie katechetki. Pozyskaliśmy z pączków 1045 zł. Datki zostaną przeznaczone na dożywianie głodnych dzieci, ich edukację oraz wsparcie tamtejszych wspólnot.

Poprzez wspólne działania mogliśmy napełnić brzuszki wielu maluchom, a przy okazji otworzyć nasze serca na jeszcze większą miłość  do drugiego potrzebującego człowieka. Bardzo dziękujemy  p. Małgorzacie Grochowinie i Państwu Berendt za współpracę w wykonanie tych przepysznych pączków, a wszystkim za wspólne zaangażowanie się w ten piękny cel i ofiarność serc. Była to pierwsza akcja i mamy nadzieję, że nie ostatnia… 🙂

 

„Zabawa choinkowa” 2020 z Caritas

„Zabawa choinkowa” 2020 z Caritas

23. Luty, 2020Caritas, Ogólne, Spotkania

W dniu 1 lutego 2020 roku o godz. 1100 w sali kawiarnianej CKSiT  w Debrznie zostało przygotowane i przeprowadzone „Spotkanie choinkowe”  dla dzieci w wieku od 5 do 10  lat, które uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Debrznie. Nad całością działań czuwali wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas i Szkolnego Koła Caritas. Udział w nim wzięło ok. 70 uczniów. Po feriach zimowych zaproszeni uczestnicy pojawili się na wyznaczoną godzinę. Mile widziany był strój karnawałowy. Po powitaniu przez Proboszcza ks. Marcina Nowickiego i wspólnej modlitwie był moment, aby wzmocnić swoje siły przygotowanym poczęstunkiem. Pomoc materialna otrzymana od licznych sponsorów umożliwiła zorganizowanie tego spotkania. Oprócz poczęstunku były wspólne tańce, liczne konkursy z nagrodami, wybór króla i królowej balu oraz różnorodne zabawy integracyjne. W tym roku koronę na głowę otrzymał motylek i myszka, uczennice z oddziału przedszkolnego. Nie zabrakło również wizyty Mikołaja, który nie tylko zatańczył z najmłodszymi, ale także obdarował każde dziecko podarunkiem w formie  paczki ze słodyczami.

Wśród uczestników mogliśmy podziwiać przepiękne stroje, niegasnący uśmiech na twarzach i wielkie zaangażowanie się w wykonywanie zadań powierzonych do zrealizowania. Czas wspólnej zabawy szybko minął i pozostały tylko wspomnienia… Mamy nadzieję, że za rok ponownie spotkamy się jeszcze w większym gronie. Bardzo dziękujemy wszystkim sponsorom i ludziom o dobrych sercach za ich wkład, poświęcenie oraz trud podjęty na rzecz najmłodszych. Warto podtrzymywać zwyczaje, które wywołują uśmiech na twarzach dzieci i sprawiają wiele radości oraz dobra.

p. Ewa Deręgowska

Kolędnicy w Szkole Podstawowej w Debrznie

Kolędnicy w Szkole Podstawowej w Debrznie

2. Luty, 2020Młodzież, Ogólne, Spotkania

Popularny niegdyś bożonarodzeniowy zwyczaj kolędowania z gwiazdką, szopką czy turoniem należy dziś do rzadkości. Istnieją jednak środowiska w Polsce, w których ten zwyczaj jest kontynuowany. Dnia 31.01.2020 r. uczniowie z kółka teatralnego „Teatralne Gwiazdy” wraz z nauczycielką panią Wiolettą Zych utworzyli barwny orszak przebierańców i wyruszyli, aby kolędować do klas I-III oraz na świetlicę szkolną. Dzieci były miło zaskoczone, a zwłaszcza te najmłodsze wizytą kolędników, którzy oprócz śpiewania kolęd, przedstawiły piękne widowisko. Głównymi postaciami w czasie pierwszego od lat kolędowania w Szkole Podstawowej w Debrznie byli: Maryja, Józef, Trzej Królowie, pasterze, aniołowie, chłop i baba. Młodzież otrzymała gromkie brawa, podziękowania i słodycze.

p. Wioletta Zych

Rodzinne kolędowanie 2020

Rodzinne kolędowanie 2020

27. Styczeń, 2020Ogólne, Spotkania

W dniu 12 stycznia 2020 roku w naszym kościele parafialnym odbyło się po raz pierwszy „Rodzinne kolędowanie.” Śpiewanie kolęd  i pastorałek to jeden z najpiękniejszych zwyczajów Bożego Narodzenia w tradycji polskiej, których nie mogło zabraknąć przy naszej świątecznej dekoracji. Na samym początku przeglądu wszyscy zebrani wspólnie zaśpiewali kolędę „Bóg się rodzi.” Celem tegorocznego kolędowania była konfrontacja dorobku muzycznego zespołów i solistów, a tym samym popularyzacja wartościowych treści muzycznych i sacrum w pieśniach  w jak najszerszym kręgu dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz promocja lokalnych talentów muzycznych. Głównym organizatorem przeglądu był Proboszcz Ks. Marcin Nowicki we współpracy z katechetkami: p. Ewą Deręgowską i p. Wiolettą Zych. Zapisy osób chętnych do wzięcia udziału były u pań katechetek w szkole. Uczniowie z naszej szkoły już od kilku dni poszukiwali oraz wybierali kolędy i pastorałki, które chcieli zaprezentować podczas „Rodzinnego kolędowania. Wśród licznego repertuaru mogliśmy usłyszeć: „Gdy śliczna Panna”, „Cichą noc,” „Gore gwiazda Jezusowi”, „Bosy pastuszek”, „Kolędę dla nieobecnych”, „Maleńki Jezu”, „Nie było miejsca dla Ciebie”, „Świeć gwiazdeczko mała świeć”, „Do szopy hej pasterze”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Wśród nocnej ciszy”, „Lulajże Jezuniu”, „Jezus malusieńki”, „Dzisiaj Betlejem”, itd.  Zgłosiło się  47 osób, a wystąpiło 38 uczestników. Nie zabrakło również osób dorosłych, które chciały uwielbiać swoim śpiewem maleńkiego Zbawiciela.

Uczestnicy mogli wykonać jedną wybraną przez siebie kolędę lub pastorałkę z podkładem muzycznym albo przy akompaniamencie gitary Ks. Zdzisława Cholewińskiego. Nad sprzętem i sprawami technicznymi czuwał Ks. Grzegorz Siwak. Każda osoba występująca została nagrodzona przez Ks. Proboszcza słodkością i przygotowanym aniołkiem. Zgromadzeni wierni jako publiczność włączali się we wspólny śpiew i wszystkich uczestników nagradzali brawami. Mamy nadzieję, że za rok ponownie spotkamy się  na kolejnym wspólnym kolędowaniu.

P. Ewa Deręgowska

SPOTKANIE WIGILIJNE Z CARITAS 2019

SPOTKANIE WIGILIJNE Z CARITAS 2019

2. Styczeń, 2020Caritas, Ogólne, Spotkania

W dniu 14 grudnia b.r. o godz. 14.30 odbyło się w sali konferencyjnej na plebanii „Spotkanie wigilijne” dla osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych. Proboszcz Ks. Marcin Nowicki przywitał wszystkich zaproszonych gości, a następnie odczytał fragm. z Ewangelii wg. św. Łukasza mówiący o narodzinach Zbawiciela. Nadszedł w końcu czas, by złożyć sobie życzenia i przełamać się opłatkiem. W niejednych oczach pojawiły się łzy wzruszenia. Nie zabrakło również śpiewu ulubionych kolęd przy akompaniamencie gitary Księdza Zdzisława Cholewińskiego. Parafialny Zespół Caritas zatroszczył się o wigilijne potrawy i słodki poczęstunek. Dzień upłynął w bardzo sympatycznej i podniosłej atmosferze. W czasie spotkania były  wspólne rozmowy i wspomnienia o tych, którzy już odeszli od nas. Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali papierowego aniołka i słodkość.

Rok Liturgiczny
banner

Newsy pokaż wszystko

No posts where found

Archiwum newsów
Szukaj na stronie
Newsletter